Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5205/15

1.
Názov periodickej tlače: PERSPECTIVES - journal on economic and social issues
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.06.2015
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/iný
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: 2 krát ročne
7.
Obsahové zameranie: vedecká periodická publikácia, ekonómia a príbuzné vedné disciplíny, spoločenské vedy a výskum, jazyk vydávania slovenský/anglický/český/ruský/ nemecký/poľský/ukrajinský

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: spoločenské vedy a výskum
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
IČO: 36 484 695
telefón: 051/75 81 798
email: sekretariatrektora@ismpo.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
ESO Euroškola-Slovensko, s.r.o. Prešov
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
IČO: 31 652 468
telefón: 051/7581798
email: sekretariatrektora@ismpo.sk
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena názvu periodickej tlače, jazyka vydávania a obsahového zamerania - 15.11.2022

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora