Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5269/15

1.
Názov periodickej tlače: KUBÍN
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.2016
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: informácie zo života v meste

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: obecné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 36 375 535
telefón: 0907 845 236
email: konatel@tvdk.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: televíznej programovej služby

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko vysielateľa:Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.
sídlo vysielateľa, miesto podnikania alebo adresa pobytu vysielateľa: Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín

Podiel vydavateľa periodickej tlače (v%)
1. na hlasovacích právach vysielateľa:
2. na základnom imaní vysielateľa: 100
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mesto Dolný Kubín
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Hviezdoslavovo nám. 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 00 314 463
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači: ---

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora