Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5370/16

1.
Názov periodickej tlače: AHOJ BARDEJOV
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 05.05.2016
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: iná periodicita
7.
Obsahové zameranie: lokálne multitematické noviny pre verejnosť

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: regionálne
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
AHOJ MEDIA s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Slovenská 1478/1, 085 01 Bardejov
IČO: 53 092 503
telefón:
email: redakcia@ahoj.tv
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr. Pavol Goriščák
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Lipová 2878/16, 085 01 Bardejov
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr. Jozef Mačejovský
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Laca Novomeského 256/75, 085 01 Bardejov
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania na dvojmesačník - 17.10.2016 2.zmena periodicity vydávania na mesačník - 20.3.2017 3.zmena periodicity vydávania na dvojmesačník - 26.6.2019 4.zmena vydavateľa a periodicity vydávania na občasník od 1.8.2019 5.zmena vydavateľa od 9.5.2022

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora