Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5507/17

1.
Názov periodickej tlače: Magazín IDS
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 06.04.2017
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: krajský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: informovanie cestujúcich o aktualitách a službách Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji a o fungovaní verejnej dopravy

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: obchod, doprava, logistika (skladové hospodárstvo)
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
IČO: 35 949 473
telefón: 02/48 29 16 80
email: sekretariat@bid.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Bratislavský samosprávny kraj
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava
IČO: 36 063 606
telefón: 02/48 26 41 11
email: podatelna@region-bsk.sk

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
IČO: 00 603 481
telefón: 02/59 35 61 11
email: info@bratislava.sk
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania na štvrťročník - 6.2.2019

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora