Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5528/17

1.
Názov periodickej tlače: KOLYSOČKA - časopis pre rusínske deti
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.05.2017
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: rusínsky/ukrajinský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: poézia a próza rusínskych spisovateľov pre deti, zaujímavosti z oblasti vedy, techniky a prírody pre deti, detské hry a hlavolamy, jazykové hry z rusínskeho jazyka, história, zvyky a tradície zo života Rusínov - jazyk vydávania rusínsky

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: národnosti, etnické skupiny, národnostná kultúra
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Občianske združenie KOLYSOČKA - KOLÍSKA
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Solivarská 70, 080 08 Prešov
IČO: 42 239 010
telefón:
email: kralovaluba@gmail.com
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania na mesačník - 26.10.2017 2.zmena periodicity vydávania na 6x ročne - 18.1.2019 3.zmena periodicity vydávania na 4x ročne od roku 2020

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora