Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5573/17

1.
Názov periodickej tlače: RK Magazín
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 05.10.2017
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: spravodajstvo a publicistika z mesta a okresu Ružomberok

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: regionálne
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
R PRESS s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Madačova 1/A, 034 01 Ružomberok
IČO: 51 058 316
telefón:
email: robert.kolar@avestav.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Róbert Kolár
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Bystrická cesta 1921/56, 034 01 Ružomberok
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr. Imrich Gazda, PhD.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Veterná 2050/35, 034 01 Ružomberok
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr. Peter Kravčák, PhD.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Hatné 156, 018 02 Dolná Mariková
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena názvu periodickej tlače - 21.7.2020

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora