Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5574/17

1.
Názov periodickej tlače: FĽAK
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.12.1998
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: zábavno-poučný mesačník pre deti

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: deti a mládež
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
VEEM, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Necpaly 300, 038 12 Necpaly
IČO: 36 390 518
telefón:
email: livia@veem.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr. Viliam Mruškovič
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Jozefa Krónera 15, 036 01 Martin
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr. Lívia Mruškovičová
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Jozefa Krónera 15, 036 01 Martin
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľa - 18.1.2022 2.zmena adresy pobytu spoločníkov - 1.2.2022

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora