Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5576/17

1.
Názov periodickej tlače: Piešťanský týždeň
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.10.2017
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: týždenník
7.
Obsahové zameranie: publicistika, spravodajstvo, reportáže, kultúra, šport, spoločenská rubrika, lifestyle, história

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: regionálne
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
WINTER média, a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Teplická 63, 921 01 Piešťany
IČO: 44 008 520
telefón: 033/76 28 425
email: wintermedia@wintermedia.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: rozhlasovej programovej služby

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko vysielateľa:WINTER média, a.s.
sídlo vysielateľa, miesto podnikania alebo adresa pobytu vysielateľa: Teplická 63, 921 01 Piešťany

Podiel vydavateľa periodickej tlače (v%)
1. na hlasovacích právach vysielateľa: 100
2. na základnom imaní vysielateľa: 100
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Zdeněk Pátek
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Dominova cesta 5043/30, 921 01 Banka
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
JUDr. Branislav Jurga
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Štefánikova 111, 921 01 Piešťany
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači: ---

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora