Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5610/18

1.
Názov periodickej tlače: Fraktál
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania:
Fractal Review/revija Fraktal
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.04.2018
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/iný
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: literatúra (slovenská aj prekladová), literárna reflexia, interdisciplinárne prístupy v dotyku s literárnou vedou, okrajovo aj iné umelecké druhy, kultúrno-spoločenská a spoločensko-vedná problematika, jazyk vydávania slovenský/anglický/slovinský

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: kultúra, umenie, osveta
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Fraktál, o.z.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Šúrska 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 51 112 540
telefón: 0907 152 581
email: fraktal.sk@gmail.com
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena dátumu začiatku vydávania - 28.3.2018 2.zmena sídla vydavateľa - 31.1.2024

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora