Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5688/18

1.
Názov periodickej tlače: Travel Planet
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.09.2018
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: český
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: iná periodicita
7.
Obsahové zameranie: cestovanie

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: cestovný ruch, turistika a telovýchova
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Sportmedia, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Na Hrebienku 35, 811 02 Bratislava
IČO: 43 878 971
telefón:
email:
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Róbert Hošták
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Kvetná 18, 903 01 Senec
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mgr. Jakub Smoliga
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Horná 49, 900 01 Modra
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Jaromír Kuchar
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Bárdošova 6, 831 01 Bratislava
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania na 6x ročne - 11.11.2020 2.zmena periodicity vydávania na 5x ročne - 22.3.2023 3.zmena názvu periodickej tlače - 8.8.2023

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora