Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5754/19

1.
Názov periodickej tlače: STŘÍBRNÝ VÍTR
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.09.2009
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: český
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojmesačník
7.
Obsahové zameranie: kultúrno-spoločenský časopis o živote českej menšiny

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: národnosti, etnické skupiny, národnostná kultúra
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
ČESKÝ SPOLOK V KOŠICIACH - ČESKÝ SPOLEK V KOŠICÍCH, o.z.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Hlavná 70, 040 01 Košice
IČO: 35 568 267
telefón: 055/62 55 217, 0903 403 107
email: ceskyspolek@gmail.com
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači: ---

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora