Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5783/19

1.
Názov periodickej tlače: Môj okamih šťastia
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 03.04.2019
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/český
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojtýždenník
7.
Obsahové zameranie: časopis pre ženy, skutočné príbehy, zdravie, varenie, kozmetika, móda, rady a tipy pre domácnosť, krížovky, územný rozsah rozširovania aj mimo územia SR

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: pre ženy, mužov, rodinu
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
EMPRESS MEDIA s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Tbiliská 7627/13, 831 06 Bratislava
IČO: 54 636 582
telefón: 0903 407 020
email: radek@pozdena.me
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Radek Pozděna
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
29. augusta 18, 811 08 Bratislava
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.doplnenie jazykového vydania, zmena jazyka vydávania - 19.8.2020 2.ukončenie vydávania jazykovej mutácie "Recept na štěstí" od 22.12.2020 3.zmena vydavateľa od 1.7.2022

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora