Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5798/19

1.
Názov periodickej tlače: Handlovský hlas
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 15.05.2019
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: regionálny
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: iná periodicita
7.
Obsahové zameranie: informácie zo samosprávy mesta Handlová, organizácií zriadených mestom, verejnoprospešné informácie zo štátnej a verejnej správy, občianska inzercia

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: obecné
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Mesto Handlová
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
IČO: 00 318 094
telefón: 046/51 92 511
email: info@handlova.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: televíznej programovej služby

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko vysielateľa:Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.
sídlo vysielateľa, miesto podnikania alebo adresa pobytu vysielateľa: Námestie baníkov 5, 972 51 Handlová

Podiel vydavateľa periodickej tlače (v%)
1. na hlasovacích právach vysielateľa:
2. na základnom imaní vysielateľa: 62,5
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania na trojtýždenník od 1.1.2023 2.zmena sídla vysielateľa a percentuálneho podielu vydavateľa - 15.6.2023

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora