Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 131/08

1.
Názov periodickej tlače: Denník Šport
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.09.1992
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: denník
7.
Obsahové zameranie: šport, správy

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: denníky
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
ŠPORT PRESS, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Francisciho 4, 811 08 Bratislava
IČO: 31 330 789
telefón: 02/60 26 53 04
email: sport@sportpress.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Doc. Ing. Otto Berger
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Trnavská 14, Bratislava
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Roman Berger
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Trnavská 14, Bratislava
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ján Boruta
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Gercenova 7, Bratislava
IČO:
telefón:
email:

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
MUDr. Robert Mardiak
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Mariánska 7, Bratislava
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľa - 25.2.2014 2.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 26.2.2014

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora