Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 110/08

1.
Názov periodickej tlače: Új Szó
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 15.12.1948
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: maďarský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: denník
7.
Obsahové zameranie: noviny pre špecifickú skupinu čitateľov, politika, zahraničie, spravodajstvo, regióny, ekonomika, šport, kultúra, zaujímavosti, počítače, auto-moto, školstvo, zdravie, techológie, názory

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: denníky
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: 1. +7nap; 2. Szinfolk (FOLK). 3. EGÉSZSÉG MAGAZIN
periodicita vydávania prílohy: 1. 1 x týždenne; 2. štvrťročne, 3. mesačne
obsahové zameranie prílohy: 1. tv program; 2. ľudová kultúra občanov maďarskej národnosti, ale aj iných národností v karpatskej kotline; 3. zdravie, životný štýl, inzercia
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
DUEL-PRESS, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava
IČO: 35 722 517
telefón: 02/32 15 33 11
email: igor.racicky@newsandmedia.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
News and Media Holding a.s.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 47 256 281
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľa - 26.8.2008 2.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 6.7.2009 3.nová príloha s názvom EGÉSZSÉG MAGAZIN - 4.10.2012 4.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov od 4.11.2014 5.zmena vydavateľa od 1.1.2018

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora