Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 148/08

1.
Názov periodickej tlače: Roľnícke noviny
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.01.1930
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: týždenník
7.
Obsahové zameranie: noviny pre špecifickú skupinu čitateľov, poľnohospodárstvo, pôdohospodárstvo, lesníctvo, potravinárstvo, vodné hospodárstvo, rady pre pestovateľov a chovateľov

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
noviny: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: noviny pre špecifické skupiny čitateľov
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Profi Press SK, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Dlhá 25, 949 01 Nitra
IČO: 45 348 723
telefón: 0948/800 100
email: oto.haban@profipress.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ing. Martin Sedláček
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Hackerova 3, 181 00 Praha, Česká republika
IČO:
telefón:
email: martin.sedlacek@agroweb.cz
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla vydavateľa - 26.8.2008 2.zmena štruktúry vlastníckych vzťahov - 6.7.2009 3.zmena vydavateľa - 12.2.2010 4.zmena sídla vydavateľa - 7.7.2014

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora