Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 5994/21

1.
Názov periodickej tlače: Verbum - časopis pre kresťanskú kultúru
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 04.06.2021
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský/český
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: Časopis, ktorý sa snaží viesť racionálny dialóg vo vnútri slovenského kresťanstva ako aj medzi kresťanstvom a sekulárnym svetom. V spoločnosti, kde sú vo verejnom dianí často krát prítomné kultúrno-optimistické alebo kultúrno-pesimistické názory, chce byť náš časopis kultúrno-konštruktivistickým plátkom, ktorý nadväzuje na bohatú históriu časopisu Verbum.

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: cirkev a náboženstvo
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Spoločenstvo Ladislava Hanusa, o.z.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Pavlovova 20, 821 08 Bratislava
IČO: 31 817 904
telefón: 0903 104 081
email: kancelaria@slh.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania na 4x ročne - 30.5.2023

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora