Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 904/08

1.
Názov periodickej tlače: Fórum Társadalomtudományi Szemle - Fórum Spoločenskovedná revue
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.06.1999
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: maďarský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: výsledky vedeckých výskumov - sociologické, ekonomické, historicko vedné, literárno vedné, filozofické štúdie a články z oblasti muzeológie, archeológie, dejín umenia, antropológie

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: spoločenské vedy a výskum
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Fórum inštitút pre výskum menšín
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Parková 4, P.O.Box 52, 931 01 Šamorín
IČO: 34 028 587
telefón: 031/59 02 790
email: toth@foruminst.sk, forum@foruminst.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena názvu a sídla vydavateľa - 27.10.2008 2.zmena jazyka vydávania - 26.8.2010

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora