Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 362/08

1.
Názov periodickej tlače: Új Nö
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 08.08.1992
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: maďarský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: žena v rodine a v spoločnosti, výchova dieťaťa, kultúra, zdravie

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre širokú verejnosť
oblasť, zameranie: pre ženy, mužov, rodinu
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
9.1.
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
LOAR, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 31 450 610
telefón: 031/55 29 572, 031/55 28 497
email: ujno@ujno.sk
9.2.
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Amade, o.z.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 42 401 666
telefón: 031/55 29 572
email:
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Éva Nagyvendégi
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Rad Pókatelek 13, 929 01 Dunajská Streda
IČO:
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena sídla - 27.10.2008 2.zmena sídla od 1.3.2012 3.zmena vydavateľa - 20.1.2015

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora