Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 573/08

1.
Názov periodickej tlače: ARCH o architektúre a inej kultúre
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.02.1996
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: štvrťročník
7.
Obsahové zameranie: odborno - vedecký časopis pre odbor architektúry a územné plánovanie

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: architektúra a stavebníctvo
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Nakladatelství FORUM s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha - Kobylisy
IČO: 27 180 271
telefón: 00421 948 152 442
email: beata.kartikova@forum-media.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Forum Media Group GmbH.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Mandichostrasse 18, Merching, 865 04 Nemecká spolková republika
IČO: DE 127480966
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa - 25.9.2002 2.zmena vydavateľa od 1.1.2006 3.zmena sídla vydavateľa a adresy pobytu spoločníkov - 5.2.2015 4.zmena vydavateľa od 1.1.2021 5.zmena periodicity vydávania na 3x ročne - 29.1.2021 6.zmena periodicity vydávania na 4x ročne - 16.6.2022

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora