Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 610/08

1.
Názov periodickej tlače: ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.02.1996
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojmesačník
7.
Obsahové zameranie: časopis o manažovaní škôl a školských zariadení, ekonomických a právnych aspektoch ich prevádzky

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: školstvo, pedagogika, vzdelávanie
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
IČO: 35 908 718
telefón: 02/32 66 18 40
email:
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Klett Lernen und Information GmbH
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Rotebühlstrasse 77, Stuttgart 701 78, Spolková republika Nemecko
IČO: HRB 17149
telefón:
email:
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena vydavateľa od 1.1.2020 2.zmena vydavateľa od 1.1.2022

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora