Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 160/08

1.
Názov periodickej tlače: Geologica Carpathica
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 01.02.1950
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: anglický
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: dvojmesačník
7.
Obsahové zameranie: medzinárodný vedecký časopis, ktorý publikuje vedecké práce zamerané na všetky aspekty geologického výskumu alpsko-karpatsko-balkánskej oblasti

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: matematické a prírodné vedy, výskum
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 45
IČO: 00 586 943
telefón: 02/59 20 36 01
email: igor.broska@savba.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

---
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.Spoluvydavatelia: Państwowy Instytut Geologiczny, Rakowiecka 4,00-957 Warszava; Geologický ústav AV ČR,v.v.i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 2.zmena názvu vydavateľa od 1.7.2015

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora