Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
    Zoznam periodickej tlače

[tlačiť]

Zoznam periodickej tlače - Detail

Evidenčné číslo: EV 814/08

1.
Názov periodickej tlače: Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov
2.
Názov regionálneho alebo jazykového vydania periodickej tlače, ak je periodická tlač vydávaná v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu rozširovania alebo jazyka vydávania: ---
3.
Dátum začiatku vydávania periodickej tlače: 10.10.1998
4.
Územný rozsah rozširovania periodickej tlače: celoslovenský
5.
Jazyk vydávania periodickej tlače: slovenský
6.
Periodicita vydávania periodickej tlače: mesačník
7.
Obsahové zameranie: odborná periodická publikácia, aktuálne informácie, otázky a odpovede pre mzdové účtovníčky a personalistov

typológia periodickej tlače podľa obsahového zamerania
časopis: pre špecifické skupiny čitateľov
oblasť, zameranie: ekonomika, hospodárstvo, technika, doprava
8.
Názov prílohy, ak má periodická tlač pravidelnú prílohu: ---
9.
Údaje o vydavateľovi periodickej tlače
právna forma: právnická osoba
názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Železničiarska 13, P.O.Box 323, 814 99 Bratislava
IČO: 35 730 129
telefón: 02/54 43 34 70
email: info@dashofer.sk
10.
Podiely vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom imaní vysielateľa rozhlasovej alebo televíznej programovej služby: ---
11.
Štruktúra vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou

Spoločník, akcionár alebo člen vydavateľa periodickej tlače, ktorého podiel na hlasovacích právach dosiahol aspoň 20% alebo ktorého majetková účasť dosiahla aspoň 20%

názov, obchodné meno alebo meno a priezvisko:
DASHÖFER PRIVATHOLDING s.r.o.
sídlo, miesto podnikania alebo adresa pobytu:
Evropská 423/178, 160 00 Praha-Vokovice, Česká republika
IČO: 26 741 075
telefón: 00420/22 41 97 333
email: info@dashofer.cz
12.
Zmena údajov o periodickej tlači:
1.zmena periodicity vydávania na mesačník - 25.2.2021

<< späť na zoznam

© 2008-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky    
Vyhlásenie o prístupnosti | Technická podpora