V pondelok 20. februára 2023 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia o slobode médií MEDIA FREEDOM CONFERENCE 2023. Podujatie organizovalo Ministerstvo kultúry SR pod záštitou Media Freedom Coalition (Koalícia pre slobodu médií), medzinárodnej koalície štátov, ktorej členom je aj Slovenská republika a ktorej spolupredsedajú vlády Holandska a Kanady.

Nosnou témou konferencie s medzinárodnou účasťou bol slobodný výkon novinárskeho povolania a ochrana novinárov/-k s cieľom poukázať na aktuálne kľúčové témy verejných politík súvisiace so slobodnými médiami ako pilierom slobodnej demokratickej spoločnosti.

Podujatie otvorila ministerka kultúry Natália Milanová, ktorá informovala o konkrétnych krokoch Slovenskej republiky v súvislosti s ústrednými témami konferencie, t.j.:

 • návrh nariadenia EÚ o slobode médií EMFA (Európsky akt o slobode médií);
 • problematika tzv. žalôb SLAPP, ktoré sa snažia zabrániť účasti verejnosti, osobitne novinárom/-kam, na informovaní o veciach verejného záujmu;
 • význam redakčnej nezávislosti pre slobodné médiá a nástroje jej ochrany;
 • ochrana novinárov/-k pri výkone ich povolania bez ohľadu na formu útoku.

Ministerka kultúry vo svojom prejave zároveň zdôraznila dôležité prepojenia tém konferencie s novou komplexnou právnou úpravou v oblasti médií z dielne ministerstva kultúry, ktorá nadobudla účinnosť v auguste minulého roka. Informovala tiež o historicky prvej výzve ministerstva kultúry na podporu mediálnej výchovy a odolnosti voči šíreniu dezinformácií, ktorá by mala byť zverejnená už čoskoro. Poukázala tiež na dôležitú časť novely trestného zákona, pripravovanú v participácii s rezortom kultúry, ktorá má zásadne zmeniť trestný čin ohovárania a trestný čin podnecovania, a prispieť tak k ochrane novinárov/-k pri výkone ich povolania. Taktiež vyzdvihla intenzívnu a produktívnu spoluprácu s Holandskom, vrátane vlaňajšej série odborných workshopov a stretnutí s predstaviteľmi iniciatívy PersVeilig,  organizovaných ministerstvom kultúry,  vďaka  ktorej sa podarilo iniciovať v priebehu uplynulých dvoch rokov praktické riešenia eliminácie rizík novinárskej práce na Slovensku.

Konkrétne aktivity ministerstva kultúry v tejto oblasti sa týkajú:

 • možnosti vzdelávania sudcov/-kýň v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti,
 • participácie pri vypracovaní interných smerníc a monitoringu útokov na novinárov/-ky v spolupráci s ministerstvom vnútra v rámci národného programu prevencie kriminality,
 • aktívnej participácie na príprave nástrojov EÚ a Rady Európy proti tzv. žalobám SLAPP v úzkej spolupráci s ministerstvom spravodlivosti,
 • jasne deklarovanej podpory návrhu nariadenia EÚ o slobode médií EMFA s negociačnou prioritou rozšíriť ochranu novinárov/-k pred všetkými formami nebezpečného prenasledovania najmä v online prostredí,
 • participácie na novele trestného zákona z dielne ministerstva spravodlivosti,
 • synergického presadzovania tém ochrany novinárov/-k a slobody médií v rámci platforiem Media Freedom Coalition a Summit for Democracy, ako aj Rady Európy a EÚ v spolupráci s  ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí,
 • výzvy ministerstva kultúry na podporu mediálnej výchovy a odolnosti voči šíreniu dezinformácií,
 • zahrnutia slobody médií a ochrany novinárov/-k ako integrálnej súčasti do strategického dokumentu Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030.

Pozvanie ministerstva kultúry prijali a na konferencii Media Freedom vystúpili zahraniční hostia. V mene Media Freedom Coalition sa zúčastnili J.E. Gabriella Sancisi, veľvyslankyňa Holandského kráľovstva na Slovensku a Chargé d’affaires Cheryl Cruz z kanadského veľvyslanectva.

Osobitná vďaka patrí podpredsedníčke Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věre Jourovej, ktorá je hybnou silou ochrany novinárov v Európskej komisii a ktorá  prijala pozvanie ministerky kultúry a vystúpila na záver konferencie.

Do diskusií prispeli svojimi názormi a skúsenosťami mnohí/-é panelisti/-ky zo Slovenska i zo zahraničia, o.i. napríklad: Flutura Kusari z Európskeho centra pre slobodu tlače a médií a Matthew Caruana Galizia, maltský investigatívny novinár a syn zavraždenej novinárky Daphne Caruana Galiziovej, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti so SLAPP žalobami; Maja Sever, prezidentka Európskej federácie novinárov a Geert Jan Hahn, holandský rozhlasový novinár, ktorí okrem iného diskutovali o redakčnej nezávislosti. Ministerstvo kultúry tiež reflektovalo na žiadosť organizácie Reportéri bez hraníc zúčastniť sa na konferencii a vystúpiť so samostatným prejavom. V diskusiách mali zastúpenie tiež slovenskí/-é profesionáli/-ky z mediálnej oblasti, ktorým za účasť ďakujeme.

Investigatívne centrum Jána Kuciaka na konferencii odprezentovalo prvé výsledky a zistenia svojho prieskumu o bezpečnosti novinárov a novinárok na Slovensku. Zároveň predstavilo novú iniciatívu a webstránku https://bezpecna.zurnalistika.sk/, ktorej cieľom je monitoring útokov voči novinárom/-kam a pomoc tým, ktorí/-é sa stanú terčom útokov. Ministerstvo kultúry sa teší, že mohlo prispieť k tomuto prieskumu aspoň v rovine konzultácií a organizáciou východiskových workshopov. Veríme, že novinári a novinárky budú tento užitočný nástroj využívať a že prispeje k aktívnemu presadzovaniu práv novinárskej obce po vzore holadského PersVeilig.

Jedným z kľúčových bodov konferencie boli tiež deklarované úvahy prezidenta Policajného zboru SR Štefana Hamrana o možnosti vytvorenia kontaktných bodov pre novinárov/-ky v rámci Polície  SR. Ministerstvo kultúry víta takúto iniciatívu Prezídia Policajného zboru SR a je pripravené sprostredkovať potrebné know-how a kontakty z krajín, kde takéto alebo obdobné body existujú.

Predstavitelia/-ľky medzinárodných organizácií na ochranu slobody tlače a novinárov/-k sa pri príležitosti konania konferencie tiež separátne stretli s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou a predsedom vlády Eduardom Hegerom.

Ministerka kultúry zároveň absolvovala bilaterálne stretnutie s podpredsedníčkou Európskej komisie Věrou Jourovou, vzájomne si vymenili pohľady na v súčasnosti veľmi diskutovaný návrh Európskeho aktu o slobode médií, tzv. EMFA (European Media Freedom Act) a spoločne sa zhodli  na podpore tohto strategického dokumentu. “Ako ministerka kultúry vítam a podporujem návrh Európskeho aktu o slobode médií, ktorý po prijatí mediálnej legislatívy na Slovensku chápem ako synergiu, ako ďalší krok zabezpečujúci tieto hodnoty pre slovenské médiá a profesionálnych novinárov a novinárky v celom priestore Európskej únie,” vyjadrila sa na margo dokumentu ministerka kultúry Natália Milanová.

Last update: 10. March 2023 / MKSR Admin

Share