Stránka MKSR

Vzdelávanie

V súčasnosti sa integrálnou súčasťou pôsobnosti Ministerstva kultúry SR stáva odborné vzdelávanie a príprava (ďalej len „OVP“) pre výkon povolaní v oblasti kultúry, zvýšenie ich kvality a príťažlivosti, ako aj ich zaradenie do systému celoživotného vzdelávania. Príprava vysoko špecializovaných odborníkov v danej oblasti rozvíja nielen ich vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné na výkon povolania a odborných činností na profesionálnej úrovni, ale sprostredkováva aj znalosti o tradičných a historických postupoch, technikách a technológiách dôležitých najmä v súvislosti so zachovávaním, ochranou a obnovou hmotného kultúrneho dedičstva.

S cieľom optimálneho nastavenia štruktúry, objemu a foriem odborného vzdelávania    a prípravy vzhľadom na aktuálne požiadavky praxe a zamestnávateľov považuje rezort kultúry rozpracovanie strategických a legislatívnych východísk OVP na odvetvovej úrovni za mimoriadne významné, keďže vychádza z detailného poznania predmetnej oblasti, relevantných študijných odborov a učebných odborov v sústave odborov vzdelávania pre stredné školy. V tejto súvislosti bola na Ministerstve kultúry SR zriadená Príkazom ministerky č. 1/2021 Komisia pre odborné vzdelávanie v rezorte kultúry, ktorá sa vo svojej činnosti venuje najmä aktualizácii Odvetvovej koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností v rezorte kultúry platnej od roku 2018.

Medzi kompetencie Ministerstva kultúry SR v oblasti vzdelávania zároveň patrí aj podpora špecifických problematík prostredníctvom nasledovných dotačných schém:

  • Kultúrne poukazy: Program vznikol s cieľom vytvárať a podporovať záujem žiakov základných a stredných škôl o umenie a kultúru vo všetkých mestách a obciach Slovenska, zvýšiť návštevnosť kultúrnych inštitúcií žiakmi a zároveň vychovať žiakov k pravidelnému navštevovaniu aj v budúcnosti.
  • Podpora a rozvoj mediálnej výchovy a boj proti dezinformáciám: Program zameraný  na podporu projektov so zameraním na zvyšovanie mediálnej gramotnosti, povedomia o problematike šírenia dezinformácií, napr. vypracúvanie štúdií a prieskumov, tvorba a prezentácia aktivít a podujatí, vydávanie tematických periodických alebo neperiodických publikácií, vytvorenie cielenej komunikačnej kampane na sociálnych sieťach a v médiách, projekty na posilnenie samoregulačných mechanizmov a iniciatívy vyhľadávania, monitorovania a odstraňovania dezinformácií v médiách.
  • Podpora umeleckých aktivít vysokých škôl: Program zameraný na podporu tvorby záverečných prác študentov verejných vysokých škôl zapísaných na riadne denné štúdium v záverečných ročníkoch v akreditovanom umeleckom študijnom odbore umenie, s cieľom zvýšiť kvalitu týchto absolventských diel a výkonov a zároveň zvýšiť zručnosti absolventov vo vypracovávaní projektov z obsahového aj ekonomického hľadiska.