Ministerka kultúry SR Natália Milanová svojim príkazom č.1/2021 zriadila Komisiu pre odborné vzdelávanie v rezorte kultúry v súvislosti s úlohami a cieľmi Odvetvovej koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností (ďalej len „koncepcia“, ktorými sú zlepšenie stavu a podpora kľúčových faktorov pozitívneho ovplyvňujúcich systém profesionálnej prípravy odborníkov pre rezort kultúry ako aj v súlade so zastúpením Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“) v Rade vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Úlohou Komisie je okrem iného

 • prispievať k zlepšeniu rozvojového modelu funkčného systému umeleckého vzdelávania, s cieľom naviazať systém vzdelávania v stredných a vysokých školách na systém výučby základného školstva a vytvoriť štruktúru študijných odborov v sieti stredných a vysokých škôl, ktorá by zabezpečovala kvalifikovaných pracovníkov pre všetky druhy umeleckých, dokumentačných, informačných, pamäťových a fondových inštitúcií;
 • podporovať projekty pre zapojenie existujúcich kultúrnych inštitúcii do oblasti školstva;
 • zvyšovať spoločenské povedomie o povolaniach v sektore kultúry, posilňovať ich kredit a atraktivitu;
 • ako aj podieľať sa na tvorbe podkladov pre činnosť pracovnej skupiny pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Rade vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu.

Úlohou komisie je taktiež

 • prerokovávať odborné otázky a prijímať k ním odborné stanoviská;
 • priebežne monitorovať aktuálny stav umeleckého vzdelávania na Slovensku;
 • analyzovať potenciál a potreby trhu práce v jednotlivých regiónoch Slovenska a následne navrhovať aktualizácie štátneho vzdelávacieho programu v konkrétnych študijných odboroch umeleckého vzdelávania;
 • spolupracovať v rámci svojich aktivít s odborným prostredím;
 • sledovať dopad a pokrok v dosahovaní stanovených cieľov;
 • monitorovať jednotlivé navrhované opatrenia a následne formulovať odporúčania pre ďalšiu činnosť a vykonávať ďalšie úlohy s cieľom zabezpečenia efektívnej činnosti pracovnej skupiny.

Predsedom a koordinátorom Komisie je poradca ministerky kultúry Mgr. Miroslav Sopko.

Členovia Komisie pracujú v týchto pracovných skupinách:

 1. Pracovná skupina pre oblasť výtvarných odborov
 2. Pracovná skupina pre konzervátorstvo a reštaurátorstvo
 3. Pracovná skupina pre oblasť múzeí a galérií
 4. Pracovná skupina pre oblasť konzervatórií
 5. Pracovná skupina pre oblasť knihovníctva
 6. Pracovná skupina pre oblasť mediálnych odborov
 7. Pracovná skupina pre oblasť kultúrno-osvetovej činnosti
 8. Pracovná skupina pre oblasť astronómie
 9. Pracovná skupina pre celoživotné vzdelávanie
 10. Pracovná skupina pre tradičné a umelecké remeslá

Posledná aktualizácia: 14. septembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať