Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“) je podľa zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 532/2010 Z. z.“) verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania. RTVS vykonáva svoju činnosť najmä prostredníctvom organizačných zložiek, ktorými sú Slovenský rozhlas, prostredníctvom ktorého sa poskytuje služba verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a  Slovenská televízia, prostredníctvom ktorej sa poskytuje služba verejnosti v oblasti televízneho vysielania. RTVS je právnická osoba so sídlom v Bratislave zapísaná v obchodnom registri.

Hlavné úlohy  

Hlavné úlohy RTVS sú vymedzené v § 5 zákona č. 532/2010 Z. z.

Okrem iných medzi  hlavné úlohy RTVS patrí

  • vysielanie najmenej štyroch rozhlasových programových služieb, z ktorých jedna je určená na vysielanie obsahovo a regionálne vyvážených programov v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky; ak RTVS vysiela viac ako štyri rozhlasové programové služby, aspoň štyri z nich sa realizujú celoplošným vysielaním a ak vysiela len štyri rozhlasové programové služby, aspoň tri z nich sa realizujú celoplošným vysielaním,
  • poskytovanie obsahových služieb prostredníctvom verejnoprávneho terestriálneho multiplexu, z ktorých sú najmenej dve televízne programové služby,
  • zabezpečovanie tvorby, výroby a nákupu programov a ich šírenia,
  • vysielanie väčšinového podielu programov vo verejnom záujme vo vysielaní každej programovej služby,
  • zabezpečovanie regionálneho vysielania a vysielanie obsahovo a regionálne vyvážených programov v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky v časovom rozsahu zodpovedajúcom národnostnému a etnickému zloženiu obyvateľstva Slovenskej republiky,
  • zohľadňovanie potrieb nepočujúcich a iných sociálnych menšín vo vysielaní,
  • poskytovanie priestoru činnosti registrovaných cirkví a náboženských spoločností  vo vysielaní,
  • uskutočňovanie prenosov a záznamov z vybraných spoločensky významných udalostí politického, kultúrneho, náboženského, umeleckého a športového zamerania a ďalšie.

Orgány

  • generálny riaditeľ
  • rada

Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom RTVS. Volí ho Národná rada SR na návrh príslušného výboru Národnej rady SR na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa RTVS je päť rokov, opätovne je možné zvoliť generálneho riaditeľa najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.

Rada je orgánom dohľadu a má deväť členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada SR nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov tak, aby v rade boli zastúpení traja odborníci v oblasti rozhlasového vysielania, traja odborníci v oblasti televízneho vysielania, dvaja odborníci v oblasti ekonómie a jeden odborník v oblasti práva. Návrhy kandidátov na členov rady predkladajú príslušnému výboru Národnej rady SR právnické osoby podľa osobitného predpisu pôsobiace v oblasti audiovízie, médií, kultúry, ekonómie, práva, hospodárstva, vedy, vzdelávania, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv a životného prostredia, ochrany zdravia, reprezentujúce alebo zastupujúce záujmy národnostných menšín alebo etnických skupín, iných menšín alebo registrované cirkvi a náboženské spoločnosti.

Programové služby RTVS
rozhlasové programové služby
Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, Rádio FM, Rádio Patria, Radio Slovakia International, Rádio Pyramída, Rádio Litera, Rádio Junior
televízne programové služby
Jednotka, Dvojka, :24, Šport

Kontakt: 

Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
www.rtvs.sk

www.rtvs.sk/televizia

www.rtvs.sk/radio

Posledná aktualizácia: 27. júla 2023 / MKSR Admin

Zdieľať