Evidencia slovenských audiovizuálnych diel

S účinnosťou od 1. júla 2015 vedie zoznam slovenských audiovizuálnych diel v zmysle § 3 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenský filmový ústav.

Slovenský filmový ústav vykonáva zápis slovenského audiovizuálneho diela do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel na základe žiadosti o zápis slovenského audiovizuálneho diela podanej výrobcom slovenského audiovizuálneho diela. Výrobca slovenského audiovizuálneho diela je povinný požiadať o zápis do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel do 30 dní odo dňa, kedy bolo slovenské audiovizuálne dielo na území Slovenskej republiky prvýkrát uvedené na verejnosti. Táto povinnosť sa nevzťahuje na výrobcu slovenského audiovizuálneho diela, ktoré je vyrobené výlučne na účely televízneho vysielania a je uvádzané na verejnosti iba prostredníctvom televízneho vysielania. Slovenský filmový ústav vykoná zápis do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel do 15 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o zápis slovenského audiovizuálneho diela.

V zmysle § 2 ods. 13 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je  slovenským audiovizuálnym dielom audiovizuálne dielo

 • vyrobené výrobcom audiovizuálneho diela, ktorý má alebo v čase jeho prvého uvedenia na verejnosti mal trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky,
 • ktoré spĺňa podmienky na priznanie štatútu oficiálnej koprodukcie podľa osobitného predpisu a aspoň jeden jeho koproducent má trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky, alebo
 • na ktorého výrobu boli použité verejné prostriedky.

 

Kontakt:

Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: + 421 2 5710 1501
Fax: + 421 2 5296 3461

E-mail: sfu@sfu.sk
Web: www.sfu.sk

Evidencia osôb pôsobiacich v audiovízii

S účinnosťou od 1. júla 2015 vedie zoznam osôb pôsobiacich v audiovízii v zmysle § 6 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenský filmový ústav.

Vykonávanie činnosti v oblasti audiovízie sú Slovenskému filmovému ústavu povinné oznámiť (do 30 dní odo dňa, kedy začali činnosť v oblasti audiovízie vykonávať) tieto subjekty:

 • výrobcovia slovenských audiovizuálnych diel, okrem výrobcov slovenských audiovizuálnych diel, ktoré sú vyrobené výlučne na účely televízneho vysielania a sú uvádzané na verejnosti iba prostredníctvom televízneho vysielania,
 • distributéri audiovizuálnych diel,
 • osoby poskytujúce technologické a odborné služby súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel,
 • prevádzkovatelia audiovizuálnych technických zariadení,
 • prevádzkovatelia mediaték,
 • osoby zabezpečujúce verejné kultúrne podujatia, vzdelávacie alebo prezentačné aktivity v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu.

Slovenský filmový ústav vykoná zápis do zoznamu osôb pôsobiacich v audiovízii na základe oznámenia. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na zmenu v údajoch oznámenia a ukončenie činnosti v oblasti audiovízie.

Kontakt:

Slovenský filmový ústav
Grösslingová 32
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: + 421 2 5710 1501
Fax: + 421 2 5296 3461

E-mail: sfu@sfu.sk
Web: www.sfu.sk

Evidencia nezávislých producentov v audiovízii

S účinnosťou od 1. júla 2015 vedie zoznam nezávislých producentov v zmysle § 9 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov Audiovizuálny fond.

Podľa § 8 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov je nezávislým producentom v audiovízii výrobca audiovizuálneho diela zapísaný v zozname nezávislých producentov, ktorý spĺňa tieto podmienky

 • nie je vysielateľom,
 • nie je s vysielateľom personálne prepojený ani majetkovo prepojený a
 • minutáž audiovizuálnych diel ním vyrobených pôvodne pre televízne vysielanie jedného televízneho vysielateľa nepredstavuje viac ako 90% celkovej minutáže audiovizuálnych diel vrátane ním vyrobených kinematografických diel.

Nezávislý producent je aj výrobca audiovizuálneho diela, ktorý nie je personálne prepojený ani majetkovo prepojený s vysielateľom a je považovaný za nezávislého producenta v členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii.

Zápis do zoznamu nezávislých producentov vykonáva Audiovizuálny fond na základe žiadosti výrobcu audiovizuálneho diela o zápis do zoznamu nezávislých producentov. Zápis nezávislého producenta je dobrovoľný. Audiovizuálny fond vykoná zápis výrobcu audiovizuálneho diela do zoznamu nezávislých producentov do 15 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o zápis do zoznamu nezávislých producentov. Zápis do zoznamu nezávislých producentov je platný päť rokov.

Výrobca audiovizuálneho diela s platným osvedčením o registrácii nezávislého producenta, ktoré mu bolo vydané podľa § 39 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) sa od 1. júla 2015 až do uplynutia platnosti tohto osvedčenia považuje za nezávislého producenta zapísaného v zozname nezávislých producentov podľa zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontakt:

Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 (2) 5923 4545
Fax: +421 (2) 5923 4461

E-mail: sekretariat@avf.sk 
Web: www.avf.sk

Posledná aktualizácia: 27. júla 2023 / MKSR Admin

Zdieľať