Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom sú jednou podmnožinou práva duševného vlastníctva.

  • Základnou právnou úpravou pre autorské právo a práva súvisiace je zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
  • Autorské právo je súhrn právnych noriem, ktoré upravujú vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela (napr. literárneho diela, umeleckého diela) tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora.
  • K právam súvisiacim s autorským právom patria práva výkonného umelca, práva výrobcu zvukového záznamu, práva výrobcu audiovizuálneho záznamu, práva vysielateľa a práva vydavateľa periodika.
  • Samostatne sú v zákone č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon upravené tiež práva k databáze a správa práv.

Posledná aktualizácia: 21. júla 2023 / MKSR Admin

Zdieľať