Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom sú jednou podmnožinou práva duševného vlastníctva.

  • Základnou právnou úpravou pre autorské právo a práva súvisiace je zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Autorské právo je súhrn právnych noriem, ktoré upravujú vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela (napr. literárneho diela, umeleckého diela) tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora.

K právam súvisiacim s autorským právom patria práva výkonného umelca, práva výrobcu zvukového záznamu, práva výrobcu audiovizuálneho záznamu a práva vysielateľa.

Posledná aktualizácia: 9. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať