Autorské právo a práva súvisiace s autorským právom sú jednou podmnožinou práva duševného vlastníctva.

Autorské právo je súhrn právnych noriem, ktoré upravujú vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela (napr. literárneho diela, umeleckého diela) tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora.

K právam súvisiacim s autorským právom patria práva výkonného umelca, práva výrobcu zvukového záznamu, práva výrobcu audiovizuálneho záznamu a práva vysielateľa.

Posledná aktualizácia: 15. februára 2023 / MKSR Admin

Zdieľať