Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej len „Rada“) je nezávislý orgán zriadený zákonom č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisií a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“).

Poslaním Rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu  a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu ako aj vykonávať štátnu reguláciu v oblasti  vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Rada dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, dohliada na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu a poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a vykonáva štátnu správu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie v rozsahu vymedzenom zákonom č. 308/2000 Z. z.

Pôsobnosť Rady

Pôsobnosť Rady je vymedzená v § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a patrí do nej napríklad

  • rozhodovať o licenciách na vysielanie, o registráciách retransmisie, o pozastavení retransmisie programovej služby a o pridelení ďalších frekvencií vysielateľovi na základe zákona,
  • začať konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie,
  • určovať programové typy a posudzovať zaradenie komunikátu do vysielateľom zvoleného programového typu alebo k doplnkovému vysielaniu,
  • dohliadať na dodržiavanie povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. a podľa osobitných predpisov,
  • ukladať sankcie vysielateľom, prevádzkovateľom retransmisie a poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ako aj tým, ktorí vysielajú alebo prevádzkujú retransmisiu bez oprávnenia,
  • určovať lehoty na úpravu právnych pomerov vysielateľov,
  • viesť evidenciu žiadostí o udelenie licencie, vrátane ich zmien, žiadostí o registráciu retransmisie, vrátane ich zmien, údajov o poskytovateľoch audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie poskytnutých na základe oznamovacej povinnosti vrátane ich zmien a údajov o vysielateľoch prostredníctvom internetu poskytnutých na základe oznamovacej povinnosti,
  • spracúvať štatistiky o odysielanom programe s dôrazom na štatistiku vysielania európskych diel a nezávislej produkcie na základe podkladov vysielateľov a štatistiky podielu európskych diel v oblasti poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie,
  • vybavovať sťažnosti na porušenie zákona a ďalšie.

Zloženie Rady

Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Návrhy kandidátov na členov Rady môžu výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladať poslanci, profesijné inštitúcie a občianske združenia pôsobiace v oblasti audiovízie, hromadných informačných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania, športu, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a občianske združenia občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky. Rada zo svojich členov volí predsedu Rady a podpredsedu Rady.

Kancelária Rady

Úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zybezpečením činnosti Rady a plnenie jej rozhodnutí vykonáva kancelária. Činnosť kancelárie riadi riaditeľ kancelárie, ktorého vymenúva a odvoláva Rada.

Kontakt:

Rada pre vysielanie a retransmisiu
Palisády 36
811 06 Bratislava
office@rvr.sk
http://www.rvr.sk/

Posledná aktualizácia: 7. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať