Rada  pre  mediálne služby  (ďalej len „Regulátor“) je nezávislá štátna rozpočtová organizácia zriadená zákonom č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 264/2022 Z. z.“).

Poslaním Regulátora je vykonávať štátnu správu a presadzovať verejný záujem v oblasti vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu. Regulátor zároveň chráni slobodu prejavu, právo na informácie a právo na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu.

Regulátor vykonáva dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu, poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovanie platforiem na zdieľanie obsahu, a zároveň vykonáva dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich vydávanie periodických publikácií, prevádzkovanie spravodajských webových portálov a poskytovanie agentúrneho servisu, ak dohľad nevykonáva iný orgán dohľadu podľa osobitného predpisu (zákon č. 265/2022 Z. z.).

Pôsobnosť Regulátora

Pôsobnosť Regulátora je vymedzená v § 110 zákona č. 264/2022 Z. z.

Orgány Regulátora

Orgánmi Regulátora sú rada, predseda rady a riaditeľ. Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Návrhy kandidátov na členov rady môžu príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladať profesijné inštitúcie a občianske združenia pôsobiace v oblasti médií, kultúry, vedy, vzdelávania alebo športu, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a občianske združenia občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom poradného orgánu vlády Slovenskej republiky pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím. Rada zo svojich členov volí predsedu rady a podpredsedu rady. Riaditeľ je výkonným orgánom regulátora, ktorého volí a odvoláva rada.

Kancelária

Úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Regulátora, plnenie rozhodnutí rady a ďalšie úlohy určené štatútom Regulátora alebo organizačným poriadkom Regulátora vykonáva kancelária, ktorú riadi riaditeľ.

Kontakt:

Rada pre mediálne služby
Palisády 36
811 06 Bratislava

https://www.rpms.sk

tel.: + 421 2 20 90 65 00

email: office@rvr.sk

Posledná aktualizácia: 10. januára 2023 / MKSR Admin

Zdieľať