Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“), ktorým sa zriaďuje Audiovizuálny fond ako verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu.

Pôsobnosť

Základnou činnosťou fondu je podpora audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike, ktorá je bližšie špecifikovaná nižšie. Fond ďalej vykonáva správu príspevkov podľa § 24 až 29 zákona č. 516/2008 Z.z. a uskutočňuje kontrolu príspevkov vybratých podľa § 24 až 28a zákona č. 516/2008 Z.z., udeľuje koprodukčné štatúty v zmysle Európskeho dohovoru o filmovej koprodukcii, poskytuje finančné prostriedky oprávneným subjektom, uskutočňuje výskumnú činnosť najmä so zameraním na podporné systémy v oblasti audiovízie, utvára a využíva informačné databázy o tvorbe, výrobe a šírení audiovizuálnych diel na zabezpečenie svojich činností, vedie evidenciu slovenských audiovizuálnych diel a osôb, ktorým poskytol finančné prostriedky, poskytuje Slovenskému filmovému ústavu informácie o udelení finančných prostriedkov z prostriedkov fondu na účely uskutočňovania akvizičnej činnosti a informácie o udelení koprodukčného štatútu na účely uskutočňovania depozitnej povinnosti a na účely výkonu dohľadu nad touto povinnosťou, spolupracuje s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami a osobami v záujme rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike, zúčastňuje sa na činnosti medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti podpory tvorby, výroby a šírenia audiovizuálnych diel, spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti podpory tvorby, výroby a šírenia audiovizuálnych diel, kontroluje a vymáha dodržiavanie zmluvných záväzkov zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi finančných prostriedkov, vedie zoznam nezávislých producentov v audiovízii a tiež poskytuje nefinančnú podporu  a ďalšie súvisiace služby osobám pôsobiacim v audiovízii prostredníctvom vzdelávacích aktivít a pod.

Podporná činnosť

Fond poskytuje finančné prostriedky od 1. januára 2010 špecificky na tvorbu, vývoj, prípravu realizácie a výrobu slovenských audiovizuálnych diel (hraných, dokumentárnych a animovaných slovenských kinematografických diel), ako aj produkciu a distribúciu slovenských audiovizuálnych diel, realizáciu a distribúciu koprodukčných kinematografických diel, v ktorých má slovenský producent koprodukčný podiel. Fond ďalej poskytuje prostriedky aj na festivaly, prehliadky a iné kultúrne aktivity a činnosti subjektov pôsobiacich v oblasti audiovízie a kinematografie, prezentáciu a propagáciu slovenských audiovizuálnych diel, rozširovanie periodických publikácií a neperiodických publikácií z oblasti audiovízie a kinematografie, na rozvoj technológií, vzdelávania ako aj odborného výskumu v oblasti audiovízie a filmového umenia, na prevádzkovanie audiovizuálnych technických zariadení a budovanie alebo udržanie tvorivých, výskumných, vzdelávacích, umelecko-remeselných, remeselných, technických alebo podporných profesií alebo profesijných, technických alebo technologických kapacít a služieb v oblasti audiovizuálnej kultúry a filmového umenia.. Podporná činnosť je realizovaná formou dotácie, štipendií a pôžičiek. Od 1. januára 2014 Fond ďalej poskytuje finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu, ktorá je určená na podporu realizácie väčších domácich a zahraničných filmových produkcií a koprodukcií. Podpora pre tento typ projektov je poskytovaná formou dotácie vo výške 33 % oprávnených výdavkov (výdavky, ktoré priamo súvisia s realizáciou filmového projektu a podliehajú zdaneniu v Slovenskej republike).

Základný princíp financovania fondu spočíva v tzv. viaczdrojovom financovaní, ktoré tvoria príspevok zo štátneho rozpočtu a príspevky iných subjektov – používateľov audiovizuálnych obsahov resp. subjektov, ktoré obchodne zhodnocujú poskytovanie služieb súvisiacich s používaním audiovizuálnych obsahov (hospodársky výsledok sa dosahuje v priamej či nepriamej súvislosti s existenciou a používaním audiovizuálnych diel). Prispievateľmi do fondu sú teda štát, ktorý poskytuje príspevok určený na podporu audiovizuálnej kultúry najmenej vo výške 6 000 000 eur a príspevok určený na podporu audiovizuálneho priemyslu vo výške, ktorá nesmie byť menšia ako celková suma, ktorú fond oznámi podľa odseku 3 ministerstvu do 31. augusta predchádzajúceho kalendárneho roka a ďalšie subjekty. Sú nimi vysielateľ zriadený zákonom, televízny vysielateľ oprávnený vysielať na základe autorizácie, prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia, prevádzkovateľ retransmisie, distributér audiovizuálnych diel a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. Podrobnosti o výškach jednotlivých príspevkov ustanovujú § 24 až 28a zákona.

 

Kontakt:

Audiovizuálny fond
Grösslingová 53
811 09 Bratislava

Tel. č.: 02/59 23 4545
Fax: 02/59 23 4461
E-mail: sekretariat@avf.sk
Web: www.avf.sk

Posledná aktualizácia: 28. júla 2023 / MKSR Admin

Zdieľať