Médiá a audiovízia

Pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti médií a audiovízie zabezpečuje v súlade s pôsobnosťou ministerstva a všeobecne záväznými právnymi predpismi odbor mediálneho práva a audiovízie.

Hlavné činnosti odboru:

 • plní hlavné úlohy a ciele štátnej politiky v oblasti médií a audiovízie,
 • vypracúva návrhy legislatívnych zámerov a všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti médií a audiovízie,
 • zabezpečuje analýzy a koncepcie rozvoja v oblasti médií a audiovízie,
 • vypracúva analýzy smerníc a iných právnych aktov EÚ v oblasti médií a audiovízie,
 • navrhuje systémové riešenia na podporu, ochranu a rozvoj mediálneho prostredia, audiovizuálneho priemyslu a na ochranu audiovizuálneho dedičstva v Slovenskej republike,
 • vykonáva štátny dohľad vrátane prvostupňového rozhodovania v správnom konaní v oblasti
  1. periodickej tlače podľa tlačového zákona,
  2. povinných výtlačkov periodickej publikácie a rozmnoženín audiovizuálnych diel podľa zákona o povinných výtlačkoch,
  3. určovania vekovej vhodnosti podľa jednotného systému označovania podľa zákona o audiovízii,
 • rozhoduje o
  1. odvolaní proti rozhodnutiam Slovenského filmového ústavu vydaných v správnom konaní podľa zákona o audiovízii,
  2. povolení alebo nariaďuje obnovu konania vo veciach, v ktorých rozhodoval v prvom stupni Slovenský filmový ústav v správnom konaní podľa zákona o audiovízii a v ktorých rozhodla sekcia médií, audiovízie a autorského práva v poslednom stupni,
  3. preskúmaní právoplatných rozhodnutí Slovenského filmového ústavu vydaných v správnom konaní podľa zákona o audiovízii mimo odvolacieho konania,
 • vedie evidenciu periodickej tlače podľa tlačového zákona,
 • zabezpečuje odbornú komunikáciu s vydavateľmi periodickej tlače v súvislosti so žiadosťami o zápis do zoznamu periodickej tlače, žiadosťami o zmenu zápisu v zozname alebo ukončení vydávania periodickej tlače a administruje tieto žiadosti,
 • zabezpečuje prijímanie a dočasné archivovanie povinných výtlačkov periodickej tlače podľa zákona o povinných výtlačkoch a ich odosielanie na trvalú archiváciu Slovenskému národnému archívu,
 • vystavuje potvrdenia pre vydavateľov periodickej tlače o zápise v zozname periodickej tlače,
 • vypracúva návrhy zmlúv a kontraktov medzi ministerstvom a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva alebo verejnoprávnymi inštitúciami vo vecnej pôsobnosti sekcie a
 • kontroluje vecné vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov poskytnutých na základe týchto zmlúv a kontraktov,
 • poskytuje súčinnosť ústredným orgánom štátnej správy a orgánom územnej samosprávy,
 • spracúva stanoviská za oblasť médií a audiovízie pre iné orgány verejnej moci, profesijné organizácie a subjekty a občanov,
 • zastupuje ministerstvo v rezortných a medzirezortných pracovných skupinách a odborných komisiách,
 • zúčastňuje sa na práci kontaktných a riadiacich výborov a expertných skupín Európskej komisie a Rady EÚ v oblasti audiovízie a médií,
 • zastupuje Slovenskú republiku v Riadiacom výbore Rady Európy pre médiá a informačnú spoločnosť, ako aj vo Výkonnej rade Európskeho audiovizuálneho observatória zriadeného Radou Európy,
 • v rámci svojej vecnej pôsobnosti, pripravuje predbežné stanoviská k novým legislatívnym návrhom EÚ a stanoviská k nelegislatívnym návrhom EÚ, pripravuje čiastkové stanoviská pre zástupcov Slovenskej republiky za ministerstvo v pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ a Európskej komisie.

Kontakt:
JUDr. Ivana Maláková,
riaditeľka odboru mediálneho práva a audiovízie
Telefón: 02/20482 233
E-mail: smaap@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 29. júla 2021 / MKSR Admin

Zdieľať