Médiá a audiovízia

Pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti médií a audiovízie zabezpečuje v súlade s pôsobnosťou ministerstva a všeobecne záväznými právnymi predpismi odbor mediálneho práva a audiovízie.

Hlavné činnosti odboru:

 • plní hlavné úlohy a ciele štátnej politiky v oblasti médií a audiovízie,
 • vypracúva návrhy legislatívnych zámerov a všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti médií a audiovízie,
 • zabezpečuje analýzy a koncepcie rozvoja v oblasti médií a audiovízie,
 • vypracúva analýzy smerníc a iných právnych aktov EÚ v oblasti médií a audiovízie,
 • navrhuje systémové riešenia na podporu, ochranu a rozvoj mediálneho prostredia, audiovizuálneho priemyslu a na ochranu audiovizuálneho dedičstva v Slovenskej republike a na boj s dezinformáciami,
 • vykonáva štátny dohľad vrátane prvostupňového rozhodovania v správnom konaní v oblasti
  1. periodických publikácií podľa zákona o publikáciách,
  2. zverejňovania informácií o kandidujúcich subjektoch počas volebnej kampane a zverejňovania výsledkov volebných prieskumov a volebných ankiet podľa zákona o volebnej kampani,
 • rozhoduje o
  1. odvolaní proti rozhodnutiam Slovenského filmového ústavu vydaných v správnom konaní podľa zákona o audiovízii,
  2. povolení alebo nariaďuje obnovu konania vo veciach, v ktorých rozhodoval v prvom stupni Slovenský filmový ústav v správnom konaní podľa zákona o audiovízii a v ktorých rozhodla sekcia médií, audiovízie a autorského práva v poslednom stupni,
  3. preskúmaní právoplatných rozhodnutí Slovenského filmového ústavu vydaných v správnom konaní podľa zákona o audiovízii mimo odvolacieho konania,
 • vedie evidenciu periodických publikácií podľa zákona o publikáciách,
 • zabezpečuje odbornú komunikáciu s vydavateľmi periodickej publikácie a prevádzkovateľmi spravodajského webového portálu v súvislosti so žiadosťami o zápis do zoznamu periodických publikácií, žiadosťami o zmenu zápisu v zozname alebo ukončení vydávania alebo sprístupňovania periodickej publikácie a administruje tieto žiadosti,
 • zabezpečuje prijímanie a dočasné archivovanie deponátov periodickej tlače podľa zákona o publikáciách a ich odosielanie na trvalú archiváciu Slovenskému národnému archívu,
 • vystavuje potvrdenia pre vydavateľov periodickej publikácie a prevádzkovateľov spravodajského webového portálu o zápise v zozname periodických publikácií,
 • vedie register v oblasti médií a audiovízie,
 • vypracúva návrhy zmlúv a kontraktov medzi ministerstvom a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva alebo verejnoprávnymi inštitúciami vo vecnej pôsobnosti sekcie na danom úseku,
 • kontroluje vecné vyhodnotenie použitia finančných prostriedkov poskytnutých na základe týchto zmlúv a kontraktov,
 • formuluje v rámci svojej vecnej pôsobnosti požiadavku a pripravuje vecné podklady k požiadavke na notifikáciu štátnej pomoci,
 • poskytuje súčinnosť ústredným orgánom štátnej správy a orgánom územnej samosprávy,
 • spracúva stanoviská za oblasť médií a audiovízie pre iné orgány verejnej moci, profesijné organizácie a subjekty a občanov,
 • zastupuje ministerstvo v rezortných a medzirezortných pracovných skupinách a odborných komisiách,
 • podieľa sa na práci medzirezortných pracovných skupín pre digitálne vysielanie,
 • zúčastňuje sa na práci kontaktných a riadiacich výborov a expertných skupín Európskej komisie a Rady EÚ v oblasti audiovízie a médií,
 • zastupuje Slovenskú republiku v Riadiacom výbore Rady Európy pre médiá a informačnú spoločnosť, ako aj vo Výkonnej rade Európskeho audiovizuálneho observatória zriadeného Radou Európy,
 • podieľa sa aktívnou účasťou na medzinárodných podujatiach súvisiacich s rozvojom mediálneho a audiovizuálneho prostredia v Slovenskej republike,
 • v spolupráci s oddelením medzinárodnej spolupráce v rámci svojej vecnej pôsobnosti pripravuje
  1. podklady na zasadnutia Rady ministrov a podklady na rokovania a podujatia organizované výbormi, komisiami, pracovnými skupinami pôsobiacimi v rámci jednotlivých orgánov EÚ, ako aj na bilaterálne a multilaterálne rokovania ministra a štátneho tajomníka 2,
  2. predbežné stanoviská k novým legislatívnym návrhom EÚ a stanoviská k nelegislatívnym návrhom EÚ, pripravuje čiastkové stanoviská pre zástupcov Slovenskej republiky za ministerstvo v pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ a Európskej komisie,
 • metodicky riadi príspevkové organizácie a rozpočtové organizácie vo vecnej pôsobnosti útvaru,
 • organizačne a administratívne zabezpečuje agendu dotačného programu na danom úseku.

 

Kontakt:
JUDr. Viktória Knappová,
riaditeľka odboru mediálneho práva a audiovízie
Telefón: 02/20482 231
E-mail: viktoria.knappova@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 13. mája 2024 / MKSR Admin

Zdieľať