Cirkevný odbor v súlade s pôsobnosťou ministerstva kultúry:

  • riadi a záväzne usmerňuje výkon štátnej správy v oblasti vzťahov štátu a cirkví a náboženských spoločností, tradičnej a netradičnej religiozity a náboženskej slobody,
  • vypracúva z vecného hľadiska paragrafové znenie návrhov zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane dôvodových správ; ekonomické rozbory, vyúčtovanie a záverečný účet za oblasť cirkví a náboženských spoločností; strategické, analytické, koncepčné a informatívne materiály a odborné stanoviská za oblasť vecného pôsobenia odboru; odborné stanoviská, analýzy, podklady a rozbory k podnetom profesijných a občianskych združení a iných subjektov; expertízne materiály a prognózy pre potreby štátnej politiky v danej oblasti v súlade s prijatými medzinárodnými dokumentmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy a územnou samosprávou,
  • zabezpečuje činnosti v oblasti vzťahov štátu a cirkví a náboženských spoločností; riadi a koordinuje činnosť Expertnej komisie na riešenie problematiky financovania cirkví a náboženských spoločností; prípravu návrhu rozpočtu a kompletizácie návrhov cirkví a náboženských spoločností pre štátny rozpočet; spoluprácu ministerstva s profesijnými a občianskymi združeniami, združeniami právnických osôb,  nadáciami, medzinárodnými medzivládnymi a mimovládnymi organizáciami, organizáciami tretieho sektora a ďalšími subjektmi v oblasti náboženskej slobody a tradičnej a netradičnej religiozity; plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a vnútroštátnych dohôd medzi Slovenskou republikou a cirkvami a náboženskými spoločnosťami; zber a spracovanie štatistických informácií o cirkvách a náboženských spoločnostiach ako gestor Ročného výkazu KULT 15-01 o cirkvi a náboženskej spoločnosti; plnenie úloh vyplývajúcich z analytických, koncepčných a strategických materiálov v oblasti náboženského extrémizmu, xenofóbie, náboženskej neznášanlivosti a antisemitizmu; analytickú, konzultačnú a poradenskú činnosť v oblasti tradičnej i netradičnej religiozity;
  • vydáva prvostupňové rozhodnutia v správnom konaní, úradné výpisy zo zoznamu registrovaných cirkví a náboženských spoločností a právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, alebo potvrdenie o evidencii určitej právnickej osoby v tomto zozname, alebo doklad o tom, že v ňom určitý zápis nie je; identifikačné číslo organizácie (IČO) cirkvám a náboženským spoločnostiam a právnickým osobám; stanoviská k prechodným pobytom cudzincov pracujúcich pre cirkvi a náboženské spoločnosti v Slovenskej republike,
  • vedie zoznam registrovaných cirkví a náboženských spoločností; evidenciu právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností; evidenciu nezahladených trestov uložených cirkevným subjektom súdom v trestnom konaní, ako aj nevykonané tresty postihujúce ich právnych nástupcov; databázu základných informácií o registrovaných cirkvách a náboženských spoločnostiach; databázu základných informácií o neregistrovaných náboženských hnutiach a manipulatívnych duchovných spoločenstvách,
  • vykonáva registráciu cirkví a náboženských spoločností v správnom konaní,
  • refunduje finančné náklady na geodetické práce súvisiace s plnením osobitného predpisu o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam,
  • vytvára predpoklady na usporiadanie majetkovoprávnych vzťahov štátu a cirkví a náboženských spoločností.

Posledná aktualizácia: 10. januára 2022 / MKSR Admin

Zdieľať