Vyhodnotenie Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republiky

Konzultácie s podnikateľským prostredím

 

V nadväznosti na bod 5.4. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov schválenej uznesením vlády SR č. 24/2015 v znení uznesenia vlády SR č. 513/2015 a uznesenia vlády SR č. 76/2016 (ďalej len „Jednotná metodika“), na schválený Plán práce vlády SR na mesiace február až december 2021 uznesením vlády SR č. /2021 z  2. februára 2021, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) predkladá pripravovaný informatívny materiál Vyhodnotenie Akčného plánu realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike na konzultácie s podnikateľským subjektmi na základe Plánu práce vlády SR.

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 32 zo dňa 21. januára 2015 schválila Stratégiu rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike (ďalej len „stratégia“) a uložila ministrovi kultúry a ministrovi hospodárstva, v spolupráci s ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu, podpredsedom vlády a ministrom vnútra, ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí, predsedom Úradu priemyselného vlastníctva SR a predsedníčkou Štatistického úradu SR vypracovať Akčný plán realizácie Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike (ďalej len „akčný plán“).

Zodpovední gestori úlohy realizovali postupne v zmysle stanoveného harmonogramu počas obdobia 2016 – 2020, a to buď priebežne, alebo k vopred stanoveným termínom. Následne realizovalo ministerstvo kultúry  v priebehu apríla 2021 odpočet jednotlivých úloh. Z počtu 37 úloh je 32 splnených, 2 čiastočne splnené a 3 nesplnené.

Predkladané vyhodnotenie sa skladá z nasledujúcich častí:

  1. Odpočet plnenia jednotlivých úloh
  2. Stručné zhodnotenie plnenia zámerov stratégie
  3. Ďalší postup strategického smerovania problematiky v podmienkach rezortu kultúry

V zmysle vyššie uvedených informácii môžu podnikateľské subjekty v prípade ich záujmy predkladať pripomienky k nasledovným materiálom:

 

Vzhľadom na informatívny charakter materiálu môžete prípadné pripomienky zasielať do 7.6.2021 na adresu lenka.kramolisova@culture.gov.sk.

 

Posledná aktualizácia: 22. decembra 2021 / Michal Masár

Zdieľať