Kultúrne cesty Rady Európy

Jednou z prioritných iniciatív Rady Európy na naplnenie jej misie (demokracia, ľudské práva, právny štát) vrátane prístupu k vzdelaniu a kultúre, zachovaniu identity v rozmanitosti, slobody prejavu a dialógu je program Kultúrne cesty Rady Európy. Program podporuje vytvorenie spoločného priestoru európskeho kultúrneho dedičstva a jeho základných hodnôt prostredníctvom cezhraničnej spolupráce a výmeny informácií medzi Európanmi.

Program Kultúrne cesty Rady Európy vznikol v r. 1987, odkedy sa stal nástrojom na zvyšovanie povedomia o spoločne zdieľanom európskom dedičstve, základným kameňom európskeho občianstva a zdrojom sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja. Program ako príklad pluralizmu a rozmanitosti európskej kultúry vyzdvihuje príspevok kultúrnej rozdielnosti k spoločnej európskej kultúre zdôrazňujúc medzikultúrny dialóg, porozumenie medzi ľuďmi a základné hodnoty Rady Európy.

Inštitút Kultúrnych ciest bol založený v r. 1997 a sídli v Luxemburgu. Jeho cieľom je pomáhať Rade Európy implementovať program Kultúrne cesty. Zaoberá sa  najmä poskytovaním informácií, technickou asistenciou, vedením archívu a programovej dokumentácie a prípravou rozhodnutí pre príslušné orgány. Na činnosť inštitútu prispievajú luxemburské autority.

Slovensko sa aktívne podieľa na budovaní, propagácií a prehlbovaní spolupráce v rámci štyroch Kultúrnych ciest Rady Európy: Transromanica, Cyrilometodská cesta (čaká na certifikáciu), Cesta sv. Martina a Cesta Železnej opony.

V rámci spoločného projektu Rady Európy a Európskej komisie Routes4u, ktorý zjednocuje Kultúrne trasy Rady Európy a makroregionálne stratégie EÚ, bolo v júni 2020 vypracované propagačné video sprevádzajúce divákov po kultúrnych trasách v 31 európskych krajinách vrátane Slovenska. Video si môžete pozrieť tu.

Posledná aktualizácia: 13. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať