Pojem kreatívny priemysel označuje činnosti vytvárajúce ekonomickú hodnotu na základe individuálneho tvorivého vkladu či umeleckého nadania postavenom na zhodnocovaní duševného vlastníctva, do ktorého možno zaradiť oblasti tvorivej činnosti ako architektúra, dizajn, film, hudba, výtvarné a divadelné umenie ale aj tvorba počítačových hier či reklama. Táto problematika však nezasahuje len oblasť kultúry a tvorivosti, ale aj mnohé odvetvia hospodárstva a zohráva kľúčovú úlohu v procese digitalizácie a globalizácie.

Dôležitosť kultúrneho a kreatívneho priemyslu (ďalej len „KKP“) na celom svete v posledných desaťročiach stúpa, čoho dôkazom je aj zapracovanie tejto problematiky do rôznych strategických dokumentov na lokálnej ako aj medzinárodnej úrovni. Podľa uznesenia Európskeho parlamentu z 12. mája 2011 o uvoľnení potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu poskytuje kultúrny a kreatívny priemysel v Európskej únii 5 miliónov pracovných miest a predstavuje 2,6% jej HDP.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „MK SR“) sa venuje tejto agende od roku 2011 a to najmä tým, že vytvorilo samostatný odbor, ktorý sa venuje systematickej podpore odvetví KKP prostredníctvom špecifických aktivít a projektov. Zároveň sa MK SR podieľa na tvorbe Satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu SR, ktorý poskytuje relevantné štatistiky týkajúce sa ekonomických ukazovateľov KKP (produkcia, pridaná hodnota na ekonomike SR, zamestnanosť v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu a pod) a na vypracovaní niekoľkých strategických dokumentov, ako napr. Analýza potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu na Slovensku (2013), Stratégia rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu (2014) a Akčný plán realizácie stratégie rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu na obdobie rokov 2016 – 2017 (prijatý v roku 2015). Súčasne je ambíciou MK SR podporovať viacúrovňovú spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi, a to predovšetkým medzi regionálnou a miestnou samosprávou, vzdelávacími a výskumnými inštitúciamisektorovými organizáciami, čím dôjde k zvýšeniu spoločenského povedomia o KKP.

Vzhľadom na to, že problematika KKP je na našom území stále relatívne novou, MK SR využilo možnosti participovať na medzinárodných projektoch v rámci programu INTERREG EUROPE, a to na  CREADIS 3 – Inteligentné a kreatívne regióny alebo A.L.I.C.E. – Animačná liga za zvýšenie spolupráce v Európe.

V prípade záujmu môžete aktivity MK SR v tejto oblasti sledovať na sociálnych sieťach – Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel.

 

Materiály a štúdie

Vypracovanie „Stratégie rozvoja kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike“

Posledná aktualizácia: 8. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať