Evidencia divadiel a hudobných inštitúcií

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na základe zákona č. 103/2014 o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 230/2014 o rozsahu vybraných informácií požadovaných od divadiel a hudobných inštitúcií vedie evidenciu profesionálnych divadiel a  profesionálnych hudobných inštitúcií za účelom spracovania vybraných informácií o činnosti divadla a hudobnej inštitúcie.

Vyplnený a štatutárom potvrdený evidenčný formulár (slúži aj na oznámenie následných zmien vybraných informácií) treba poslať na adresu:

Ministerstvo kultúry SR
sekcia umenia a kreativity
Námestie SNP 33
813 31  Bratislava

Evidencia slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v zmysle § 3 a zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2015, vedie evidenciu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov.

Ministerstvo vykonáva zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov na základe žiadosti o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu  podanej výrobcom zvukového záznamu umeleckého výkonu. Výrobca slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu je povinný požiadať o zápis do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov najneskôr 30 dní pred prvým uvedením slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu na verejnosti na území Slovenskej republiky. Ministerstvo vykoná zápis do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov do 15 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu.

Žiadosť o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu je potrebné doručiť na adresu:

Ministerstvo kultúry SR
sekcia umenia a kreativity
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava

KONTAKTY:
tel.: 
02/20482 302
e-mail: suk@culture.gov.sk

Zoznam slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov obsahuje evidenčné číslo slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu pridelené ministerstvom, údaje o evidovanom slovenskom zvukovom zázname umeleckého výkonu podľa žiadosti o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu a deň zápisu do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov.

Posledná aktualizácia: 8. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať