Ministerstvo kultúry SR v zmysle svojej pôsobnosti vykonáva vo vzťahu k múzeám a galériám najmä nasledujúce úlohy:

 • zabezpečuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv výkon štátnej správy na úseku múzeí, galérií a ochrany predmetov kultúrnej hodnoty,
 • definuje hlavné ciele a zásady štátnej politiky v oblasti múzeí, galérií, ako aj strategické a koncepčné smery rozvoja v oblasti múzeí, galérií,
 • zabezpečuje legislatívne, právne a organizačné podmienky na zabezpečenie a rozvoj múzeí, galérií,
 • vydáva rozhodnutie o vydaní povolenia na trvalú zámenu zbierkových predmetov a na trvalý vývoz predmetov kultúrnej hodnoty, ktoré nie sú zachovávané v múzeu a v galérii do zahraničia,
 • vydáva rozhodnutie o povolení na dočasný vývoz zbierkových predmetov múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva,
 • udeľuje súhlas na zrušenie múzea alebo galérie,
 • udeľuje súhlas pri prevode zriaďovateľskej funkcie dohodou na iného zriaďovateľa a súhlas pri zlúčení viacerých múzeí alebo galérií jedného zriaďovateľa do jedného subjektu (pri múzeách a galériách zriadených alebo založených orgánom štátnej správy, vyšším územným celkom alebo obcou),
 • vedie Register múzeí a galérií Slovenskej republiky,
 • vedie evidenciu predmetov kultúrnej hodnoty.

Vykonáva štátny odborný dohľad nad dodržiavaním zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Osobitnou kategóriou činnosti je riešenie sťažností a pravidelné vybavovanie agendy súvisiacej so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
Zároveň spolupracuje s profesijnými a občianskymi združeniami, združeniami právnických osôb, nadáciami, medzinárodnými medzivládnymi a mimovládnymi
organizáciami, organizáciami tretieho sektora a ďalšími subjektmi v oblasti múzeí, galérií a ochrany predmetov kultúrnej hodnoty.

Ministerstvo kultúry SR v zmysle zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetov kultúrnej hodnoty a doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 • utvára právne a organizačné podmienky na zabezpečenie a rozvoj múzeí a galérií
 • vedie Register múzeí/galérií Slovenskej republiky a po zrušení múzea alebo galérie zabezpečuje  ich výmaz z Registra múzeí/ galérií Slovenskej republiky do 30 dní od doručenia žiadosti
 • zabezpečuje výkon kontroly a štátneho odborného dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • osobitne vedie Evidenciu predmetov kultúrnej hodnoty, vyjadruje sa k spôsobu naloženia so zbierkovými predmetmi múzea alebo galérie, ktoré sa budú rušiť, do 30 dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie
 • vyjadruje sa k dočasnému vývozu zbierkových predmetov múzeí a galérií, ako aj k trvalému vývozu predmetov kultúrnej hodnoty do zahraničia.

Odbor múzeí, galérií a knižníc sekcie kultúrneho dedičstva sa orientuje na plnenie najmä:

Kontakt:
Telefón: 02/20482 430
Fax: 02/20482 476
E-mail: skd@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 17. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať