Priority Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti ochrany pamiatkového fondu

Prioritami Ministerstva kultúry SR v záujme zlepšenia stavu ochrany, obnovy, využívania a prezentácie pamiatkového fondu sú najmä nasledovné zámery, úlohy a ciele:

Vytvorenie priaznivého legislatívneho prostredia uplatňovaním Zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov  ako aj v rámci zmien v legislatíve o územnom plánovaní, stavebnom zákone, v rámci dosiahnutia daňových zvýhodnení a pod.

Preradenie ochrany pamiatkového fondu z hľadiska celospoločenských záujmov z pozície ekonomickej nadstavby do pozície ekonomickej základne ako rozvojového potenciálu cestovného ruchu, služieb, atraktívneho bytového fondu atď. s priaznivým dopadom na rozvoj zamestnanosti najmä v oblasti malého a stredného podnikania.

Zmena reštrikčného modelu ochrany pamiatok na model motivačno-rozvojový najmä systémom úľav poskytovaných vlastníkom pamiatkových objektov a účinným podporným programom v rámci fondov na poskytovanie príspevkov najmä z programu „Obnovme si svoj dom“, ako aj prípravou systému viaczdrojového financovania záchrany a obnovy pamiatkového fondu.

Skvalitnenie odborného zabezpečovania a výkonu štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu pôsobením orgánov špecializovanej štátnej správy- Pamiatkového úradu SR a krajských pamiatkových úradov.

Skvalitnenie vedeckej, technickej a technologickej úrovne plnenia úloh identifikácie, evidencie, dokumentácie, ochrany a prezentácie pamiatkového fondu s dôrazom na uplatnenie modernej výpočtovej a informačnej techniky.

Zintenzívnenie spolupráce so zahraničím a s medzinárodnými vládnymi i mimovládnymi organizáciami s dôrazom na pôsobenie v organizačných štruktúrach európskych inštitúcií (Rada Európy), UNESCO, ICOMOS a pod. vrátane ratifikácie medzinárodných dokumentov a dohovorov platných v oblasti ochrany pamiatkového fondu a kultúrneho dedičstva.

Skvalitnenie školskej a mimoškolskej výchovy a vzdelávania s cieľom upevňovania vzťahu najmä mladej generácie ku kultúrnym hodnotám minulosti, zlepšenie úrovne informačnej, propagačnej a publikačnej činnosti so zameraním na záchranu a prezentáciu pamiatkového fondu.

Posledná aktualizácia: 7. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať