Pojem terminológia sa používa v dvoch základných významoch: terminológia ako jazykovedná disciplína zaoberajúca sa odbornými termínmi a terminológia ako súhrn termínov (odborných názvov) istého vedného, technického alebo pracovného odboru (napr. lekárska terminológia). Termín je  prvok slovnej zásoby pomenúvajúci pojem vymedzený definíciou a miestom v systéme pojmov konkrétneho vedného odboru, techniky, hospodárstva a ďalších činností.

Doterajšie výsledky terminologického výskumu na Slovensku zhŕňajú najmä tieto odborné práce:

  • Horecký, J.: Základy slovenskej terminológie. Bratislava, Vydavateľstvo SAV 1956,
  • Masár, I.: Ako pomenúvame v slovenčine. Kapitolky z terminologickej teórie a praxe. Bratislava, SJS pri SAV 2000,
  • Masár, I.: Príručka slovenskej terminológie. Bratislava, Veda, vydavateľstvo SAV 1991,
  • Masár, I.: Pomocný materiál k metodike ustaľovania termínov. In: Kultúra slova, 1989, 23. roč., č. 5.

Hoci slovenčina nekladie zákonné ani iné prekážky preberaniu internacionalizmov, v nových spoločensko-politických podmienkach po roku 1989 je veľmi aktuálna úloha vyrovnávať sa s dôsledkami anglicko-slovenských jazykových kontaktov. Nemožno popierať prvoradé miesto angličtiny v medzinárodnej komunikácii, ale nemožno sa ani uspokojiť s módnym mechanickým preberaním anglických termínov, ak máme vhodné slovenské termíny. Je dôležité utvárať, ustaľovať a osvojovať si správne slovenské termíny z rozličných odborov. Neznamená to, že sa nemá brať do úvahy medzinárodný rozmer slovenskej terminológie jednotlivých odborov a jej ďalšieho budovania (napr. moderné informačné technológie, elektronizácia).

Od vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie (ďalej len „EÚ“) v roku 2004 je slovenský jazyk aj jedným z oficiálnych úradných jazykov EÚ. Zvýšili sa nároky na prípravu kvalitných prekladateľov a tlmočníkov, na výučbu cudzích jazykov a do popredia sa dostáva najmä problematika odbornej terminológie. Do národných terminologických sústav členských štátov EÚ prenikajú rozličné nové pojmy (najmä v oblasti právnej terminológie) a aj slovenská terminológia musí riešiť náročné úlohy so zvládnutím obrovského množstva nových termínov. Vzrastá tlačená vedecká a odborná produkcia, zvyšujú sa nároky na efektívne dorozumievanie pracovníkov v rozličných oblastiach hospodárskeho, politického, vedeckého, kultúrneho a vôbec spoločenského a verejného života, čoraz častejšie vzniká potreba vhodne pomenovať nové pojmy, produkty, zariadenia, technológie alebo inštitúcie, treba riešiť terminologické otázky súvisiace s prekladmi európskych legislatívnych dokumentov a podobne.

V súvislosti s prudkým rozvojom jednotlivých vedných odborov je veľmi aktuálna potreba ustaľovania a upevňovania odbornej terminológie. Predstavitelia jednotlivých vedných odborov si uvedomujú nevyhnutnosť presnej terminológie pre rozvoj vlastného odboru a pre bezporuchovú odbornú i bežnú jazykovú komunikáciu. Stále je aktuálna potreba vytvorenia bezporuchovú odbornú i bežnú komunikáciu. Stále je aktuálna potreba vytvárania nových terminologických slovníkov a vybudovania terminologických databáz za jednotlivé oblasti v elektronickej podobe a ich sprístupňovania na internete. Najlepšie odborné predpoklady na budovanie banky dát má Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Už v roku 1951 sa tu zriadilo terminologické oddelenie, kde sa schádzali členovia terminologických komisií. Výsledkom ich činnosti bolo vyše tridsať terminologických slovníkov. Databáza z oblasti technickej normalizácie sa tvorila do 31. decembra 2013 aj v Slovenskom ústave technickej normalizácie. Od roku 2014 túto činnosť zabezpečuje novovytvorený odbor technickej normalizácie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

V tomto procese zohrávajú významnú úlohu aj terminologické komisie. Ich úlohou je sledovať, zjednocovať a ustaľovať odbornú terminológiu. Mali by sa tiež orientovať na prípravu reedícií terminologických slovníkov a na vypracovanie nových slovníkov z odborov, ktoré zatiaľ terminologické slovníky nemajú. V terminologických komisiách pracujú popri odborníkoch z danej oblasti aj jazykovedci (terminológovia). Každá terminologická komisia sa riadi svojím štatútom, tvorí ju zvyčajne predseda, podpredseda, tajomník a členovia. Na základe uznesenia vlády SR z č. 238/2014 z 21. mája 2014 k Správe o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky vznikli pri všetkých ústredných orgánoch štátnej správy terminologické komisie. V zmysle uznesenia č. 238/2014 vznikla terminologická komisia aj pri Ministerstve kultúry Slovenskej republiky ako odborný poradný orgán ministra v oblasti ustaľovania odbornej terminológie slovenského jazyka v pôsobnosti ministerstva kultúry.

 

Terminologické komisie

Posledná aktualizácia: 9. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať