Analýza a odporúčania na rozvoj kultúrneho priemyslu v Slovenskej republike

V marci 2020 renomovaná belgická spoločnosť KEA European Affairs (ďalej len „KEA“), v spolupráci s Európskou komisiou, ukončila ročný projekt strategického hodnotenia opatrení na podporu rozvoja kultúrneho priemyslu (t. j. knihy, tlač, televízia, film a video; rádio, hudba a videohry). KEA predložila Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) súbor odporúčaní, ktoré sú zacielené na zlepšenie politiky, štatistiky a posilnenie atraktivity investovania do kultúrneho priemyslu. Vytvorená analýza a odporúčania budú používané aj ako vstupné údaje do pripravovaných strategických dokumentov v rezorte kultúry.

Ministerstvo kultúry plánuje využiť výstupy analýzy v implementácii strategických úloh zameraných na rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktoré vyplývajú z Akčného plánu zostaveného v rámci medzinárodného projektu CREADIS3 – Creative Districts.

Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci Programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP). KEA, ktorá má dvadsaťročné skúsenosti s navrhovaním medzinárodných kultúrnych politík, využila v analýze prístup založený na viacerých metódach, a to:

  • rozsiahly sekundárny prieskum (najmä o národných a európskych politických dokumentoch a nariadeniach);
  • porovnávacia analýza kultúrnej politiky v ďalších troch krajinách (Česká republika, Maďarsko a Poľsko) a preskúmanie hlavných politických nástrojov na prilákanie investícií do kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Európe;
  • konzultácie s viac ako 100 zainteresovanými subjektmi (z verejného a súkromného sektora) prostredníctvom štruktúrovaných rozhovorov, dvoch online prieskumov, piatich fokusových skupín a dvoch seminárov v Bratislave.

Navrhnutá metodika umožnila vytvoriť opatrenia v spolupráci s miestnymi kultúrnymi aktérmi z verejného a súkromného sektora. Výsledkom tohto analytického a kolaboratívneho procesu je osem hlavných výstupov. Medzi najdôležitejšie výstupy, ktoré odovzdala KEA ministerstvu kultúry, patria:

  • hĺbková analýza súčasnej situácie kultúrneho priemyslu v Slovenskej republike (tzv. AS-IS správa). Správa obsahuje kľúčové výsledky trhovej analýzy (pridaná hodnota, zamestnanosť, kultúrna účasť) v odvetví kultúrneho priemyslu za obdobie 2013 – 2017 a posúdenie vplyvu existujúcich politických opatrení v období rokov 2016 – 2017.
  • súbor odporúčaných opatrení (tzv. TO-BE správa). Sú v ňom predstavené návrhy konkrétnych opatrení, ktoré majú pozitívne prispieť k strategickému rozvoju kultúrneho priemyslu na Slovensku reflektujúc zistenia z tzv. AS-IS správy a analýzy podobných opatrení v iných krajinách.

Hlavné zistenia:

V danej oblasti KEA vyzdvihla niekoľko skutočností. Slovenská vláda uznala význam kultúrneho priemyslu pre hospodársky a sociálny rozvoj krajiny. Za pozoruhodné pokladá tiež, že Slovensko vyčlenilo 270 miliónov eur z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) 2014 – 2020 na podporu rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu v regiónoch. V doteraz schválených strategických dokumentoch pre oblasť kultúrneho a kreatívneho priemyslu KEA ocenila tiež moderné holistické chápanie kultúrnej politiky, ako aj  snahu prepájania iných politických opatrení tak, aby z nich mohli profitovať aj kultúrne odvetvia zohľadňujúc špecifiká tohto sektora. V záujme rozvoja kultúrneho a kreatívneho priemyslu pozitívne ohodnotila snahu vytvárať podmienky pre medzirezortnú spoluprácu a zlučovanie zdrojov. V rámci analýz boli identifikované kľúčové výzvy, na ktoré by sa podľa KEA mali zamerať budúce strategické dokumenty s cieľom vytvárania priaznivých  podmienok pre ďalší rozvoj kultúrneho priemyslu v Slovenskej republike. Navrhované odporúčania KEA sa zameriavajú na konkrétne opatrenia s nasledovnými cieľmi:

  • zlepšenie štatistiky pre danú oblasť s cieľom lepšieho a presvedčivejšieho poukázania na ekonomický a sociálny prínos kultúrneho a kreatívneho priemyslu,
  • posilnenie kapacity ministerstva kultúry pre navrhovanie a implementáciu budúcich politických opatrení,
  • podpora konkurencieschopnosti kultúrneho priemyslu zameraná na prilákanie investícií a lepšie využitie trhových príležitostí.

 

Dokumenty v anglickom jazyku dostupné tu:

vlajka eu

Tento projekt bol finančne podporený Európskou úniou v rámci Programu na podporu štrukturálnych reforiem a implementovaný KEA European Affairs v spolupráci s Európskou komisiou.

Posledná aktualizácia: 13. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať