Slovenský spisovný jazyk je jedna z foriem národného jazyka. Pokladá sa za najdôležitejšiu, reprezentatívnu a hierarchicky najvyššiu formu národného jazyka, pretože je to spoločný celonárodný jazyk používaný vo verejnom styku na celom území Slovenskej republiky a aj    v medzinárodnom styku.

Kodifikačné príručky

Pod pojmom kodifikácia (reglementácia, predpis, zjednocovanie), ktorou sa zaručuje celospoločensky jednotná podoba jazyka záväzná pre isté oblasti používania, rozumieme súbor pravidiel, ktoré sú obsiahnuté v kodifikačných príručkách. Záväznosť kodifikácie vyhlasuje orgán ústrednej štátnej správy, u nás je to Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy na úseku starostlivosti o štátny jazyk.  V dokumente, ktorý bol prijatý 15. marca 2021, sú zahrnuté posledné vydania základných kodifikačných príručiek slovenského jazyka.

V opatrení ministerstva kultúry sú uvedené štyri základné kodifikačné príručky, ktoré sa opierajú o vedeckovýskumnú prácu jednotlivých odborných slovakistických pracovísk. Tieto príručky sú obsahovo diferencované a platia pre jednotlivé oblasti používania spisovnej slovenčiny: Pravidlá slovenskej výslovnosti a Pravidlá slovenského pravopisu pre oblasť správnej výslovnosti a správneho zapisovania zvukovej reči (pravopis), Krátky slovník slovenského jazyka pre oblasť slovnej zásoby a Morfológia slovenského jazyka pre oblasť tvaroslovia (skloňovanie a časovanie). Okrem toho Pravidlá slovenského pravopisu obsahujú popri sústavnom opise slovenskej pravopisnej sústavy aj prehľad skloňovania a časovania, prehľad pravidiel o rytmickom krátení a výnimiek z neho, ako aj pravopisný slovník so základnými gramatickými údajmi.

Prístup k elektronickým verziám kodifikačných príručiek:

Krátky slovník slovenského jazyka z roku 2003

Pravidlá slovenského pravopisu z roku 2013

Morfológia slovenského jazyka z roku 1966

Pravidlá slovenskej výslovnosti z roku 2016 –nemá elektronickú podobu

Iné normatívne príručky

Okrem kodifikačných príručiek slúžia na lepšiu orientáciu v problematike a ako pomôcka pri výbere vhodných výrazov aj iné normatívne príručky, ku ktorým patrí napríklad Synonymický slovník slovenčiny a Slovník súčasného slovenského jazyka. Obsahujú výklad jednotlivých významov slov, ich synonymné výrazy, historické súvislosti. Rovnako sa zameriavajú aj na gramatické zmeny v jednotlivých slovách a ich abecedné zoradenie podľa prípon (sufixov).

Iné normatívne príručky:

Slovník súčasného slovenského jazyka A – G, H – L, M – N z roku 2006, 2011, 2015

Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny z roku 2018

Slovník cudzích slov (akademický) z roku 2005

Synonymický slovník slovenčiny z roku 2004

Slovník slovenského jazyka z roku 1959 – 1968

Historický slovník slovenského jazyka V (R-rab – Š-švrkotať) z roku 2000

Posledná aktualizácia: 1. júla 2021 / MKSR Admin

Zdieľať