Stránka MKSR

Odbor medzinárodnej spolupráce

Odbor medzinárodnej spolupráce plní a koordinuje úlohy vyplývajúce pre rezort kultúry z titulu členstva SR v EÚ a v iných významných medzinárodných organizáciách, pripravuje strategické zámery v oblasti medzinárodnej kultúrnej spolupráce na bilaterálnej i multilaterálnej úrovni a koordinuje výkon medzinárodnej kultúrnej politiky ministerstva v oblasti umenia, kultúrneho dedičstva, médií, audiovízie a autorských práv.

Pri zabezpečovaní týchto úloh spolupracuje s vecne príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a orgánmi samosprávy, organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva, profesijnými organizáciami a osobnosťami pôsobiacimi v oblasti kultúry.

 

Kontakt:

Mgr. Branislav Šalát, riaditeľ
Tel.: +421 (0) 2 2048 2320
E-mail: oms@culture.gov.sk