Odbor medzinárodnej spolupráce ďalej:

 • rozvíja programy kultúrnej spolupráce so zahraničnými štátmi a partnerskými ministerstvami na zmluvnom základe, pripravuje návrhy a vyhodnocuje plnenia príslušných zmluvných dokumentov,
 • vypracúva ročné plány kultúrnych stykov a ich aktualizáciu a zabezpečuje ich plnenie v spolupráci s organizačnými útvarmi ministerstva a pripravuje plán zahraničných pracovných ciest ministerstva, ktorého súčasťou je plán prijatí zahraničných hostí,
 • vedie agendu medzinárodnej organizácie Frankofónia a agendu týkajúcej sa Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Koordinuje

 • spoluprácu ministerstva pri tvorbe obsahovej stránky medzinárodných zmlúv a  medzivládnych zmluvných dokumentov v oblasti kultúry a spoluprácu v spoločensko-diplomatickej oblasti patriacej do pôsobnosti MZVEZ SR,
 • prácu organizačných útvarov ministerstva v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich pre rezort kultúry z medzinárodnej kultúrnej spolupráce a v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich pre rezort kultúry z titulu členstva SR v EÚ,
 • interné postupy ministerstva v politikách EÚ spadajúcich do vecnej pôsobnosti ministerstva,
 • prácu organizačných útvarov ministerstva pri plnení úloh vyplývajúcich pre rezort kultúry z titulu členstva SR v Rade Európy, OSN (vrátane UNESCO), OBSE, OECD, SEI a koordinuje a zabezpečuje prípravu podkladov za rezort kultúry a účasť zástupcov ministerstva na zasadnutiach.

Zabezpečuje

 • plnenie povinností a úloh vyplývajúcich pre rezort kultúry z medzinárodných zmlúv, medzivládnych a rezortných medzinárodných dokumentov,
 • organizačne a administratívne spoluprácu s partnerskými organizáciami v oblasti prezentácie kultúry vrátane koordinácie spolupráce s kultúrnymi inštitúciami a realizácie výkonu medzirezortných dohôd o spolupráci,
 • rozhodovací a koordinačný proces z titulu členstva SR v EÚ v pôsobnosti rezortu kultúry v spolupráci s organizačnými útvarmi ministerstva,
 • koordináciu a prípravu podkladov na zasadnutia Rady v politikách EÚ vo vecnej pôsobnosti ministerstva a na zasadnutia pracovných skupín a výborov Rady a Európskej komisie v spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi ministerstva,
 • zastupovanie  ministerstva na rokovaniach pracovných skupín, komisií a výborov Rady a Európskej komisie, prípravu správ o záväzkoch vyplývajúcich pre rezort kultúry z titulu členstva SR v EÚ, podklady na rokovania spoločných orgánov SR a EÚ a sprostredkovanie informácií o EÚ príslušným organizačným útvarom ministerstva a dotknutým subjektom,
 • činnosť Rezortnej koordinačnej skupiny ako základného prvku rozhodovacieho a koordinačného procesu SR v podmienkach členstva SR v EÚ, najmä pokiaľ ide o činnosť tejto skupiny v súvislosti s prerokovaním návrhu stanoviska Ministerstva kultúry SR na rokovania príslušnej formácie Rady v oblasti politík EÚ vo vecnej zodpovednosti rezortu kultúry a v súvislosti s prerokovaním predbežného  stanoviska (v jeho obidvoch formátoch)  k  návrhu právneho aktu EÚ,
 • v nadväznosti na predchádzajúci bod zabezpečuje predloženie príslušných pozičných dokumentov SR v oblasti vecnej zodpovednosti rezortu do medzirezortného pripomienkového konania a po jeho vyhodnotení a schválení ministrom kultúry SR na prerokovanie Výboru Národnej rady SR pre európske záležitosti v zmysle príslušných noriem SR,
 • tvorbu koncepčných materiálov za rezort kultúry na úrovni vládnych  inštitúcií vo vzťahu k Organizácii Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), Rade Európy a agende Europeana,
 • evidenciu medzinárodných zmlúv v oblasti bilaterálnych a multilaterálnych  vzťahov ministerstva,
 • protokolárne, organizačne a technicky bilaterálne a multilaterálne akcie a prijatia zahraničných hostí ministerstva v spolupráci s referátom protokolu,
 • vyslania zamestnancov ministerstva a expertov na zahraničné pracovné cesty vrátane evidencie správ zo zahraničných pracovných ciest,
 • vypracovanie stanovísk pre ministra kultúry SR na rokovanie vlády v spolupráci s vecne  príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva.

Priority Ministerstva kultúry SR v oblasti medzinárodných vzťahov a medzinárodnej spolupráce sú v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR a prioritami zahraničnej politiky SR.

Posledná aktualizácia: 9. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať