Od 1. júla 2015 vstúpil do platnosti zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (ďalej len „knižničný zákon“). V súlade s ustanoveniami § 25 tohto zákona, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vedie  Zoznam knižníc SR a podľa § 4 ods. 2 písm. b) knižničného zákona je zriaďovateľ alebo zakladateľ knižnice povinný oznámiť ministerstvu zriadenie alebo založenie  knižnice  na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 knižničného zákona najneskôr do 60 dní od vzniku týchto skutočností a zrušenie knižnice oznámiť písomne listom najneskôr do 60 dní od vzniku týchto skutočností.

 

Zároveň je zriaďovateľ knižnice alebo zakladateľ knižnice podľa § 25 knižničného zákona  povinný oznámiť ministerstvu každú zmenu údajov, a to najneskôr do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo.

 

Posledná aktualizácia: 13. novembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať