Stránka MKSR

Štátny jazyk, národnostné menšiny a zahraniční Slováci

Odbor prierezových politík zabezpečuje plnenie kľúčových úloh štátnej politiky na úseku starostlivosti o štátny jazyk vrátane jeho ochrany, podpory a rozvoja. Organizuje viacero aktivít zameraných na zvyšovanie úrovne používania spisovného jazyka v praxi. Systematicky sa zaoberá aj problematikou kultúry národnostných menšín a v súlade so svojou pôsobnosťou vytvára a zabezpečuje podmienky na rozvoj kultúry národnostných menšín a kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí.

Odbor prierezových politík sa člení na:

 

Kontakt:
PhDr. Oľga Škorecová, PhD., riaditeľka odboru
telefón: 02/20482 301, 20482 402
e-mail: opp@culture.gov.sk