Počet Slovákov žijúcich v zahraničí nie je známy, ale verejne dostupné štatistické odhady uvádzajú, že za hranicami našej vlasti žije vyše 2,2 milióna ľudí so slovenským pôvodom. Napriek tomu, že sú roztrúsení vo viac ako 50 štátoch sveta, Slováci v zahraničí dlhodobo tvoria stabilnú komunitu, ktorej sa darí uchovávať si národnú a jazykovú identitu prostredníctvom kultúry. Koncepcia štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí kladie preto dôraz na aktivity, ktoré prispievajú k ochrane kultúrneho dedičstva, podporujú rozvoj duchovnej kultúry a v rámci nej predovšetkým umeleckú a ľudovú tvorbu.

Referátu kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí odboru prierezových politík Ministerstva kultúry SR boli pri zabezpečovaní komplexnej starostlivosti o krajanov zverené najmä tieto čiastkové úlohy:

  • vykonáva analytickú činnosť zameranú na získavanie a vyhodnocovanie informácií a činností v oblasti spolupráce s organizáciami Slovákov v zahraničí,
  • zabezpečuje ucelené a samostatné odborné činnosti súvisiace s koordináciou aktivít ministerstva kultúry v oblasti stykov so zahraničnými Slovákmi, s realizáciou a prezentáciou štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí,
  • organizačne a administratívne zodpovedá za spoluprácu so zástupcami subjektov Slovákov v zahraničí v oblasti prezentácie slovenskej kultúry vrátane koordinácie spolupráce s kultúrnymi inštitúciami,
  • plní úlohy súvisiace s prípravou podkladov k správe o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a poskytovaním štátnej podpory na ich činnosť,
  • spolupracuje s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a vedie príslušnú agendu.

Posledná aktualizácia: 12. novembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať