Platforma pre kultúrny a kreatívny priemysel

                                                        

Cieľ platformy

Hlavným cieľom platformy je systematicky koordinovať koncepčné a strategické smerovanie kultúrneho a kreatívneho priemyslu na úrovni medzinárodných, národných, regionálnych a miestnych politík, ako aj medzi zainteresovanými sektormi a odvetviami. Základným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa je viacúrovňová a medzisektorová spolupráca, ktorá má viesť k synergiám a znásobeniu pozitívnych efektov prijatých opatrení na celý kreatívny ekosystém v SR.

Časový plán

Pracovná skupina sa zakladá na dobu určitú, a to na päť rokov od prvého ustanovujúceho stretnutia pracovnej skupiny. Po uplynutí tejto doby bude činnosť pracovnej skupiny vyhodnotená a v prípade, že sa členovia dohodnú na potrebe pokračovať v jej aktivitách, bude jej činnosť obnovená.

Pracovné stretnutia

Platforma sa bude stretávať na dvoch typoch rokovaní:

a) spoločné rokovania pracovnej skupiny: účasť členov zo všetkých typov podskupín,

b) rokovania podskupiny: účasť len členov vybranej podskupiny.

Členovia platformy sa budú stretávať raz za polroka na spoločnom rokovaní a raz za polroka na rokovaní podskupiny.

Štatút

Činnosť, zloženie, spôsob rokovania a hlasovania pracovnej skupiny, zánik členstva a náklady na pracovné stretnutie definuje Štatút pracovnej skupiny na viacúrovňovú a medzisektorovú spoluprácu zameranú na podporu kultúrneho a kreatívneho priemyslu v SR.

Líder a predseda

Lídrom pracovnej skupiny zriadenej týmto štatútom je Ministerstvo kultúry SR (ďalej len „ministerstvo kultúry“). Predsedom pracovnej skupiny je zástupca ministerstva kultúry vymenovaný ministrom kultúry, spravidla je ním štátny tajomník 1.

Oblasť pôsobnosti

Vzhľadom na široké zameranie kultúrneho a kreatívneho priemyslu sa platforma bude zaoberať viacerými témami súvisiacimi s podporou a rozvojom kultúry a kreativity, malého a stredného podnikania, inovácií, zamestnanosti, trvalo udržateľného mestského a regionálneho rozvoja, ekonomického a sociálneho rozvoja, vzdelávania (s dôrazom na umelecké vzdelávanie), cestovného ruchu, internacionalizácie a pod. Zároveň sa bude venovať týmto témam v štruktúre odvetví kultúrneho a kreatívneho priemyslu: hudba, scénické umenie, tanečné umenie, vizuálne umenie, kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť, dizajn a súčasné remeslá, architektúra, reklama, audiovízia, literatúra, médiá, herný priemysel a prierezové odvetvia.

Zloženie pracovnej skupiny

S ohľadom na rozsiahlosť a rôznorodosť aktérov podieľajúcich sa na rozvoji kultúrneho a kreatívneho priemyslu na rôznych úrovniach tvoria pracovnú skupinu štyri podskupiny:

Výkonný orgán:

 • Podskupina A: Štátna správa a ďalšie orgány a inštitúcie štátnej správy,

Poradné orgány:

 • Podskupina B: Územná samospráva (obecná a regionálna),
 • Podskupina C: Výskumné a vzdelávacie inštitúcie,
 • Podskupina D: Sektorové združenia a iné subjekty pôsobiace v rôznych odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu a jeho príbuzných odvetviach:
  1. hudba,
  2. scénické umenie,
  3. tanečné umenie,
  4. vizuálne umenie,
  5. kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť,
  6. dizajn a súčasné remeslá,
  7. architektúra,
  8. reklama,
  9. audiovízia,
  10. literatúra,
  11. média,
  12. herný priemysel,
  13. prierezové odvetvia.

Členovia

Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia organizácií verejného, súkromného a tretieho sektora, príp. iné subjekty so skúsenosťami v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu a jeho príbuzných odvetviach. Ich úlohou je predovšetkým aktívne sa zúčastňovať na rokovaniach pracovnej skupiny, hlasovať o prerokovaných otázkach pracovnej skupiny (platí iba pre členov podskupiny A vzhľadom na výkonný charakter ich kompetencií), predkladať návrhy opatrení, riešení a odporúčania súvisiace s podporou a rozvojom kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Slovenskej republike, vyjadrovať sa k predloženým materiálom a informáciám a prijímajú k nim závery.

Aktivity

Stretnutia:

Dokumenty:

 

Pre viac info sledujte platformu na FB

Kontaktné osoby

Mgr. Mária Šimončičová, PhD.: +421 2 2048 2905, maria.simoncicova@culture.gov.sk

Mgr. Dária Hamajová: +421 2 2048 2904, daria.hamajova@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 29. júna 2021 / Michal Masár

Zdieľať