CREADIS3 – Inteligentné a kreatívne regióny je európska iniciatíva v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu (ďalej len “KKP”), ktorá spája šesť európskych oblastí: Regionálnu radu stredného Fínska, región Emilia Romagna (Taliansko), Vládny úrad Valónsko (Belgicko), Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, región Západného Grécka a Regionálnu vládu Baskicka (Španielsko). Lídrom projektu je Regionálna vláda Baskicka, oddelenie pre jazykovú politiku a kultúru. Projekt bude trvať od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021. Táto iniciatíva prepája agendu verejných územných politík s cieľom dosiahnuť inovatívny rozvoj KKP prispievajúci k rozvoju ekonomiky.

Hlavným cieľom projektu CREADIS3 je prepojiť a nastaviť územné a verejné politiky, tak aby sa zamerali na podporu rozvoja KKP. Novovytvorené kultúrne politiky sa budú orientovať na vytváranie inovatívneho a hospodárskeho rozvoja v európskych regiónoch.

Projekt ašpiruje na zlepšenie inštitucionálneho riadenia a posilnenie prínosu KKP na rozvoji daného regiónu. Projekt má šesť čiastkových cieľov:

  • podporovať a rozvíjať viacúrovňovú spoluprácu na celom území a tým umožniť lepšiu súčinnosť medzi rôznymi orgánmi (v ktorých kompetencii je KKP) /1a/
  • lepšie formulovať kultúrnu a hospodársku politiku pre efektívne inovačné politiky KKP /1b/
  • podpora územnej atraktivity z medzinárodného hľadiska s cieľom zvýšiť prílev investícií do kreatívneho potenciálu daného regiónu a udržanie si talentov / kreatívnych podnikateľov /1c/
  • zlepšiť vzájomnú spoluprácu miestneho lokálneho ekosystému združení, asociácií, inkubátorov, univerzít, vedeckých parkov, atď. /2a/
  • zlepšiť vzájomnú spolupráca medzi kultúrnymi a technologickými odvetviami a vyvolať tak tzv. „spillover“ efekt /2b/
  • podpora internacionalizácie malých a stredných podnikov prostredníctvom budovania kapacít a nových podnikateľských modelov pre výskumnú a inovatívnu infraštruktúru /2c/

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ako partner projektu, implementuje aktivity pod čiastkovým cieľom 1a.

Účastníci projektu
Regionálna vláda Baskicka (Španielsko) – líder projektu
Verejná správa regiónu Valónsko (Belgicko)
Región Západného Grécka (Grécko)
Regionálna rada Stredného Fínska (Fínsko)
Región Emilia-Romagna (Taliansko)
Ministerstvo kultúry SR (Slovensko)

Webové sídlo projektu CREADIS

Program Interreg Europe

Výstupy v rámci projektu:

(realizované v roku 2018)

(realizované v roku 2019)

Hlavný výstup projektu – akčný plán bol schválený koncom roka 2019. Vychádza z metodológie programu Interreg Europe a je špecificky zameraný na napĺňanie cieľov stanovených v projekte CREADIS3. Implementačné obdobie akčného plánu je v súlade s dobou trvania tzv. druhej fázy projektu, ktorá je špecificky vyhradená iba na činnosti spojené s monitorovaním a implementáciou projektových akčných plánov t. j. na roky 2020 až 2021.

Za Ministerstvo kultúry SR projekt vedie odbor umenia a kreativity (orkk@culture.gov.sk) v spolupráci s odborom projektového riadenia.

Posledná aktualizácia: 22. decembra 2021 / MKSR Admin

Zdieľať