V zmysle § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy je Ministerstvo kultúry SR ústredným orgánom štátnej správy SR aj pre oblasť knihovníctva.

V zmysle zákona č.126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z., s účinnosťou od 1.7.2018 (ďalej len „knižničný zákon“) vytvára legislatívne, právne, inštitucionálne, finančné a odborné predpoklady rozvoja knižníc, a to konkrétne:

  • riadi a koordinuje výkon štátnej správy v oblasti knižníc a ochrany historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov,
  • vytvára právne a organizačné podmienky na zabezpečenie a rozvoj knižničného systému,
  • určuje strategické a koncepčné smery rozvoja knižničného systému a poskytovania knižnično-informačných služieb,
  • utvára podmienky na informatizáciu knižníc a ich zapojenie do štátneho informačného systému,
  • vykonáva úlohy štátnej štatistiky v oblasti knižníc v rozsahu danom programom štátnych štatistických zisťovaní,
  • zabezpečuje štátny odborný dohľad a kontrolu,
  • vyhlasuje a zrušuje vyhlásenie dokumentu alebo súboru dokumentov za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond,
  • udeľuje povolenie na dočasný vývoz historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu z colného územia Európskej únie,
  • vydáva záväzné stanovisko k zrušeniu alebo k zlúčeniu knižnice s inou knižnicou:ak ide o vedeckú knižnicu ako právnickú osobu zriadenú podľa osobitného predpisu ústredným orgánom štátnej správy; ak ide o vedeckú knižnicu ako právnickú osobu zriadenú podľa osobitného predpisu inou právnickou osobou;ak ide o regionálnu knižnicu ako právnickú osobu zriadenú podľa osobitného predpisu samosprávnym krajom,
  • ukladá pokuty podľa § 27 a 28 knižničného zákona.

V rámci svojej pôsobnosti poskytuje ministerstvo kultúry súčinnosť orgánom štátnej správy a orgánom územnej samosprávy a spolupracuje s ďalšími organizáciami vedy a výskumu, vedeckými spoločnosťami, s profesijnými a občianskymi združeniami, združeniami právnických osôb, nadáciami, medzinárodnými medzivládnymi a mimovládnymi organizáciami, organizáciami tretieho sektora a ďalšími subjektmi. V oblasti knižníc spolupracuje predovšetkým s profesijným a občianskym združením – Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc, s dobrovoľným záujmovým združením – Slovenskou asociáciou knižníc. Ďalej spolupracuje s katedrou knižničnej a informačnej vedy FF UK v Bratislave, s významnými knižničnými pracoviskami predovšetkým v SR, ale aj v zahraničí, najmä v Českej republike.

Odbor múzeí, galérií a knižníc sekcie kultúrneho dedičstva sa orientuje na plnenie najmä:

Kontakt:
Telefón: 02/20482 430
Fax: 02/20482 476
E-mail: skd@culture.gov.sk

Posledná aktualizácia: 17. decembra 2020 / MKSR Admin

Zdieľať